El Reglament Municipal de Participació Ciutadana, en el Títol de drets de la participació de la ciutadania, concreta el procediment a través del qual els veïns i veïnes, les entitats i els col·lectius de la ciutat poden sol·licitar intervenir en aquests dos òrgans:

 

Intervencions ciutadanes en el Ple Municipal

Què són?

Són un dret que té la ciutadania a poder disposar, prèvia sol·licitud i autorització, d'un temps de paraula al Ple Municipal de tres minuts de durada màxima, per tal de manifestar la seva opinió envers un assumpte del seu interès.

L'article 11 del Reglament Municipal de Participació Ciutadana concreta el procediment a través del qual els veïns i veïnes, les entitats i els col·lectius de la ciutat poden sol·licitar intervenir en el Ple Municipal.

 

Qui pot  sol·licitar intervenir?

 • Tots els veïns i les veïnes majors de setze anys
 • Les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes
 • Els col·lectius de la ciutat inscrits en el Registre Municipal de Participació de la Ciutadania

 

Com es pot sol·licitar?

 • A través del tràmit de la seu electrònica o presencialment mitjançant un imprès específic.
 • La sol·licitud cal presentar-la amb una antelació de deu dies hàbils abans de la sessió del Ple.
 • A la sol·licitud caldrà que s'identifiqui la persona que efectuarà la intervenció, que es faci referència al contingut i que s'aporti l'esborrany del prec o de la pregunta a formular.
 • El contingut de les intervencions haurà de ser d'especial rellevància i d'interès ciutadà sobre matèries d'àmbit local o podran fer referència a alguns dels assumptes que el Ple de l'Ajuntament tingui previst tractar. Les intervencions ja formulades, o d'altres de temàtica similar, no es podran tornar a plantejar dins del període dels quatre mesos següents.

 

Més informació

 

 

Intervencions ciutadanes en les Comissions Municipals Informatives, d'estudi o de consulta

Què són?

Són un dret que té la ciutadania a poder disposar d'un torn de paraula en les reunions de les comissions informatives, d'estudi o de consulta per tal de manifestar la seva opinió i/o rebre informació envers un assumpte del qual acrediti ser part interessada.

L'article 10 del Reglament Municipal de Participació Ciutadana concreta el procediment a través del qual els veïns i veïnes, les entitats i els col·lectius de la ciutat poden sol·licitar intervenir en les Comissions Municipals informatives, d'estudi o de consulta.

 

Qui pot  sol·licitar intervenir?

 • Tots els veïns i les veïnes majors de setze anys
 • Les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes
 • Els col·lectius de la ciutat inscrits en el Registre Municipal de Participació de la Ciutadania

 

Com es pot sol·licitar?

 • A través del tràmit de la seu electrònica o presencialment mitjançant un imprès específic.
 • Les sol·licituds s'han de presentar com a màxim l'endemà del dia en què s'hagi fet la convocatòria de la reunió en la qual es vulgui intervenir.
 • Caldrà que s'identifiqui el punt de l'ordre del dia en què s'intervindrà, la persona que farà la intervenció i les raons que motiven la sol·licitud.

 

Més informació