Equip d'Atenció Immediata (SAI)
L' Equip d'Atenció Immediata o d'atenció al sensellarisme és una equip de Serveis Socials que s'encarrega de l'atenció i l'acompanyament social de les persones que no tenen habitatge o estan vivint en infrahabitatges o al carrer. L'equip presta atenció social a:

 • Persones que resideixen a la ciutat i no tenen sostre
 • Persones itinerants en diferents barris de la ciutat i sense vinculació territorial en una zona concreta
 • Persones de pas per la ciutat
 • Ctra. de Montcada, 569 – 08223
 • [email protected]
 • Telèfon: 937 315 982 
 • Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dilluns, dimarts i dimecres de 15.30 a 18.30 h.
   

Centre d'acollida per a persones sense sostre i emergències (Andana)
El servei d'acollida temporal per a persones sense sostre i per a situacions d'emergència* és un centre de caràcter assistencial, socioeducatiu i temporal per a persones majors de 18 anys que es veuen forçades a sortir del seu domicili i no disposen d'alternativa residencial.

 • *Situació d'emergència: nevades, onades de fred o calor, inundacions, fuites de gas o similars.
 • Més informació: Andana


Programa d'allotjament amb suport socioeducatiu (Prohabitatge, Housing First, Housing joves)
Els programes d'allotjament amb suport socioeducatiu inclouen diferents projectes que tenen en comú la utilització de l'habitatge com a instrument d'inclusió. Tots els projectes compten amb un acompanyament socioeducatiu que pretén afavorir els processos de millora i inserció social i residencial de les persones i les famílies. Els col·lectius, la intensitat de la intervenció i la temporalitat poden variar en funció de cada projecte.


Taula del Sensellarisme
La Taula del Sensellarisme de Terrassa és una plataforma configurada per diferents entitats, serveis i la pròpia administració local. Té per objectiu generar noves accions i ser un espai de comunicació i coordinació que permeti treballar la prevenció i l'atenció al sensellarisme des d'una perspectiva holística i integral.