Terrassa és un dels 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona que van ser decretats zona de protecció especial pel Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire, atenent als alts nivells de contaminants (òxids de nitrogen – NOx- i partícules de menys de 10 micres - PM10 -).

Podeu consultar el Pla al següent enllaç

Terrassa, pel fet d'estar dintre dels municipis de la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric per partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres i per diòxid de nitrogen (PM10 i NO2) i ser un municipi de més de 100.000 habitants, ha ha disposar del seu propi Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire.

L'Objectiu del Pla de millora de la qualitat de l'aire és donar suport a la millora i el restabliment de la qualitat de l'aire respecte els contaminants NO2 i PM10
 

Antecedents  
La contaminació de l'aire és una preocupació per a la salut pública i el medi ambient a Europa, considerant-se una de les principals causes de diverses malalties cardiorespiratòries, s'estima que un 21 % de la població es troba exposada a partícules en suspensió per sobre del límit diari europeu.

Des de fa anys les administracions estan adoptant mesures per la millora de la qualitat de l'aire, especialment per contaminants com el diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió (PM10).

El setembre de 2014: Acord de govern GOV/127/2014 de 23 de setembre pel qual s'aprova el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.

El febrer de 2015: El Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 26 de febrer de 2015 va aprovar inicialment el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire a Terrassa 2015-2020.

Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire (2015-2020)
La Generalitat va incloure Terrassa en la zona protecció especial de l'ambient atmosfèric pels contaminants partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres i per diòxid de nitrogen, i va aprovar el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció atmosfèrica, el setembre de 2014.

El Pla identifica 43 mesures que, englobades en 8 línies de treball, tenen l'objectiu de reduir les emissions dels vehicles, d'augmentar la utilització del transport públic i col·lectiu, i de reduir-ne les  emissions, d'incrementar el nombre de desplaçaments a peu o en bicicleta, de reduir les emissions derivades de la distribució urbana de mercaderies, dels serveis municipals, de les obres i de les industries, i finalment de reforçar les activitats de divulgació, sensibilització i participació ciutadana, de seguiment de la qualitat  de l'aire i d'actuació en episodis de contaminació.

Entre aquestes, es troben les tres mesures que la Generalitat obliga a incorporar en el plans elaborats pels municipis, inclosos en la zona protecció especial de l'ambient atmosfèric pels contaminants partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres i per diòxid de nitrogen.

  • Identificació de les zones urbanes d'atmosfera protegida, (ZUAP).
  • Reducció de contaminació en zones escolars.
  • Actuacions a executar durant els episodis ambientals de contaminació en coordinació amb la Generalitat.

Documents:

Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire. Horitzó 2020 
Terrassa s'ha adherit a l'Acord per un aire més net. Amb aquesta adhesió Terrassa demana l'adopció de mesures per a la millora de la qualitat de l'aire a les autoritats europees, estatals i nacionals, i es compromet a treballar coordinadament amb aquestes per aplicar mesures a nivell local.