El Pla Local de Drogues de Terrassa 2017-2020 és un Pla Estratègic de ciutat que estableix les bases per al desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la prevenció del consum de drogues i de l'abordatge dels problemes que se'n deriven.

Ha estat aprovat per unanimitat, amb data de 20 de juliol de 2017, al Ple Municipal de l'Ajuntament de Terrassa. S'ha elaborat amb el consens i participació de totes les entitats de salut que treballen en aquest àmbit i el configuren també serveis municipals i altres recursos de la ciutat.

Al document es recullen els objectius , eixos del projecte, estructura, funcionament i avaluació dels programes i de les accions prioritzades.

La definició del nou Pla s'ha gestat a partir de l'avaluació de l'anterior per part de les entitats i professionals, així com la participació en el diagnòstic de ciutat de persones usuàries de diferents serveis relacionats amb el tractament de les drogodependències i amb Joventut i Lleure. Aquesta valoració ha permès la millora de mancances detectades en el funcionament, implementació i avaluació de l'anterior Pla.

S'ha determinat, en el seu funcionament, una metodologia per a la millora d'aspectes com el treball col·laboratiu actiu d'Ajuntament amb entitats i entre aquestes, la vinculació de nous serveis municipals, la capacitat per detectar necessitats i per proposar actuacions conjuntes i la participació activa de la ciutadania en el coneixement del fenomen de les drogues i en la generació de propostes de millora. La vigència és de quatre anys, amb l'elaboració de dos plans biennals que determinen les actuacions concretes a implementar.

En quant a l'estructura, s'ha definit la creació de dues Comissions: una de Tècnica, que inclou la participació de 7 serveis municipals (Serveis Socials, Joventut, Educació, Esports, Policia Municipal, Polítiques de Gènere i Salut comunitària), així com de les entitats (Alba, Aide, CAS i Alcohòlics Anònims) que treballen en l'àmbit de les drogodependències a la ciutat; i una Comissió Política, que garanteix el compromís de desplegament del Pla Local. Tanmateix, es manté el Plenari, format per entitats i agents socials, grups municipals i recursos sanitaris de la ciutat.

Com a acció per maximitzar l'obertura del Pla a la ciutadania s'ha definit la realització d'una jornada local anual, pública, en què s'abordarà algun tema d'interès general en l'àmbit de les drogodependències.

Amb el Pla Local de Drogues de Terrassa 2017-2020 es garanteix una intervenció participativa, consensuada, coordinada i transversal de ciutat en l'àmbit de la prevenció de les drogodependències i de les conseqüències del consum, a través de la definició i implementació d'accions concretes i avaluables.

El Pla Local de Drogues s'ha prorrogat fins el 2022. Mentrestant es treballa en l'elaboració del nou Pla.