Atenció domiciliària
Els serveis d'atenció domiciliària son un conjunt organitzat i coordinat d'accions, prestacions i tecnologia adequada que es realitza en el domicili de la persona i el seu entorn, oferint una atenció integral a persones i/o unitats de convivència que tenen dificultats per romandre o desenvolupar-se en el seu medi quotidià.

Atenció domiciliària

Des dels centres de Serveis Socials en els barris es proporciona als usuaris i usuàries un ventall ampli i coordinat de suports de caire preventiu, assistencial, socioeducatiu i rehabilitador.

 

Teleassistència
És un servei de suport personal que permet detectar a través de la pròpia línia telefònica dels usuaris i usuàries que es connecta a una central receptora, aquelles situacions de necessitat i d'emergència de manera immediata donant resposta ràpida a les situacions detectades i garantint la comunicació permanent de la persona amb l'exterior. La comunicació la realitza l'usuari simplement prement un botó.

Aquesta assistència proporciona tranquil•litat a les persones grans o dependents i als seus cuidadors i cuidadores, ja que respon immediatament a l'alarma i mobilitza a les famílies o els recursos necessaris per atendre la urgència, les 24 hores del dia.

Àpats a domicili
Aquest servei consisteix en subministrar els àpats preparats prèviament i lliurar-los a domicili de les persones usuàries que es troben amb dificultats de mobilitat i d'autonomia i que tenen dificultats permanents o transitòries en preparar-se el menjar.

Ajut a domicili
El servei compren actuacions assistencials de caràcter personal: fomentant l'adquisició d'hàbits i habilitats bàsiques, atenció a l' higiene i cura personal, suport en el seguiment mèdic, en l'economia domèstica, etc.

També s'ofereixen actuacions assistencials de caràcter domèstic i de suport a la llar: preparació del menjar, compra, manteniment de la neteja de la llar, etc.

I d'altres actuacions de suport a les persones cuidadores no professionals, com són el suport i l'acompanyament per a millorar les capacitats i tècniques de cura, suport emocional, etc.