El Servei de Ciutadania elabora les propostes dels següents informes d'estrangeria:

 • Informe d'arrelament social a Catalunya (INF02)
 • Informe d'integració social per renovar/modificar la residència temporal (INF03)
 • Informe d'adequació de l'habitatge per al reagrupament familiar (INF01)
 • Informe d'adequació de l'habitatge per renovar autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar (INF04)

L'elaboració dels informes a Catalunya és competència de la Generalitat de Catalunya, però l'Ajuntament de Terrassa registra la sol·licitud de la persona interessada i empadronada al municipi, revisa la documentació, realitza una entrevista de valoració de les competències lingüístiques (català i castellà) o realitza una visita a domicili i n'elabora una proposta d'informe. L'Ajuntament disposa de trenta dies habils per emetre una proposta, i la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme notificarà l'informe a la persona sol·licitant dins del termini dels trenta dies hàbils següents. Podeu consultar com descarregar l'informe de la Generalitat aquí.

Les sol·licituds es poden presentar per seu electrònica o a una oficina d'atenció ciutadana amb cita prèvia. Es pot obtenir cita prèvia al 010 (des de Terrassa) o al 900 922 010 (des de fora de Terrassa).

Amb el restabliment del Servei es poden resoldre els expedients a partir de les propostes municipals.  Per garantir l'accés a aquests informes s'ha optat per la notificació electrònica en tots aquells casos en què la persona interessada ha facilitat una adreça electrònica per rebre l'avís de notificació.

Es facilita la següent informació en relació amb la casuística dels informes d'estrangeria:

 1. Informes d'estrangeria EMESOS I NOTIFICATS abans del 14 de març vinculats a procediments d'estrangeria en curs: com ha determinat la Direcció General de Migracions de la Secretaria d'Estat de Migracions, s'acceptaran tots els documents exigibles en el procediments d'estrangeria que hagin caducat duran la situació actual d'excepcionalitat.
 2. Informes d'estrangeria EMESOS abans del 14 de març que, per incidències informàtiques o per aturada del servei postal de notificació administrativa, no han estat notificats a la persona interessada: se suspèn el termini de caducitat d'aquests informes (3 mesos a comptar des de la seva emissió) que no començarà a comptar fins que sigui notificat fefaentment a la persona interessada quan perdi vigència l'estat d'alarma decretat o, si s'escau, la seva pròrroga.
 3. Informes d'estrangeria EMESOS amb posterioritat al 14 de març que, per no disposar d'adreça electrònica, no han estat notificats a la persona interessada:  en finalitzar l'estat d'alarma es reprendrà el servei postal de notificació administrativa.  Tanmateix, podeu facilitar una adreça electrònica juntament amb les vostres dades personals (nom i número de passaport/NIE) través de la bústia electrònica [email protected] i rebreu un avís de notificació en el vostre correu electrònic per descarregar-vos l'informe d'estrangeria.
 4. Presentació de NOVES SOL·LICITUDS:  si bé es manté el registre de sol·licituds en els termes de l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es recomana  la presentació via telemàtica  a través de la seu electrònica tot i la possibilitat de presentar-les a través d'una oficina d'atenció ciutadana amb cita prèvia. Es pot obtenir la cita prèvia al 010 (des de terrassa) o al 900 922 010 (desde fora de Terrassa). 

Per a més informació podeu adreçar-vos al ‘Servei Info-Migració" de la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme que manté la seva atenció telefònica a través de les línies 93 270 12 30; 93 270 16 78 i 93 270 20 78 (en horari de 9 a 17h, de dilluns a divendres) i telemàtica a través de la bústia electrònica [email protected].

Atenció telefònica dels serveis d'assessorament en tràmits d'estrangeria atesos per CITE-CCOO i AMIC-UGT

 • CITE  - CCOO
 • Carrer Unió 23, 08221 Terrassa
 • 93 780 75 62
 • Correu electrònic: [email protected]
 • AMIC - UGT
 • Carrer Unió 23, 08221 Terrassa
 • 93 780 93 66
 • Correu electrònic: [email protected]