Quan la concentració de contaminants atmosfèrics és molt alta, sobrepassant els límits legals, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, decreta l'alerta per contaminació atmosfèrica.

Hi ha diversos grups de persones que poden ser particularment sensibles:

  • Les persones amb asma o altres malalties de les vies respiratòries i/o cardíaques
  • Les persones que fan exercici físic a l'aire lliure
  • Els infants
  • La gent gran
  • Les persones amb altres característiques individuals determinades que les fan més vulnerables i sensibles que a la resta (embarassades,...).

En cas de patir un episodi Ambiental de Contaminació Atmosfèrica es recomana:

  • No utilitzar el vehicle privat, sempre que sigui possible.
  • Fer servir mitjans més sostenibles: desplaçaments a peu, en bicicleta o en transport públic.
  • En el cas de què l'ús del cotxe sigui imprescindible, es recomana compartir-lo, de manera que a part de reduir les emissions de contaminants de la ciutat, s'estalvia combustible i es redueix el trànsit.
  • Reduir els esforços corporals a l'aire lliure, principalment si provoquen fatiga, també si són de llarga durada i es produeixen a les hores en què la concentració de contaminants és més elevada.
  • Tenir cura especialment de les persones grans o amb malalties respiratòries i/o cardíaques que haurien de reduir al màxim l'esforç físic i les activitats a l'aire lliure.

Consells a seguir en cas de tenir algún dels diferents tipus de contaminació atmosfèrica i que podeu consultar en els següents enllaços: Particules en suspensió (PM), Diòxid de Nitrògen (NO2) i Ozó troposfèric (O3).

Us recordem que la col·laboració de totes les persones és imprescindible per ajudar a recuperar la bona qualitat de l'aire i de vida.

Podeu veure l'estat atmosfèric de Terrassa en aquest web de la Generalitat de Catalunya 

Per saber-ne més, podeu consultar els següents enllaços relacionats: Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Terrassa i també  "L'Aire que Respirem" de l'Àrea Metropolitana de Barcelona