Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d'interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit. Les associacions s'han d'inscriure en el Registre d'Associacions  de la Generalitat de Catalunya només a afectes de publicitat.

Logotip de la Generalitat de Catalunya

Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques
Generalitat de Catalunya

 

 

 

Logotip de l'Ajuntament de Terrassa

Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC)
Ajuntament de TerrassaEl Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes té la finalitat de permetre a l'Ajuntament conèixer el nombre d'entitats existents a la ciutat, els seus objectius i la seva representativitat o pes específic, amb l'objecte de permetre una correcta política municipal de foment de l'associacionisme ciutadà.

 

Les finalitats i el funcionament del RMEAC es defineixen al Reglament de Participació Ciutadana, capítol VI, art.37.

A l'apartat de Tràmits en línia trobareu els diferents tràmits que s'hi poden fer: alta, baixa i modificació.