Els Consells Escolars són instruments de participació de la comunitat educativa.

El Consell Escolar Municipal de Terrassa és l'òrgan de participació ciutadana en l'àmbit de l'educació i representa la comunitat educativa de la ciutat. El CEM té una funció assessora i pot elevar informes i propostes a les institucions educatives i al municipi. La composició i funcionament del Consell Escolar Municipal es troben regulats al seu reglament.

Per altra banda, els consells escolars dels centres són l'òrgan col.legiat de participació de la comunitat educativa en el govern del centre. Les Lleis orgàniques 8/1985 (LODE), de 3 de juliol, i 2/2006 (LOE), de 3 de maig, regulen la seva composició i competències.

A continuació podeu trobar més informació d'aquests òrgans: