Cartografia històrica

 • Necessites consultar plànols i mapes antics?
 • Has de buscar llicències d'edificis catalogats, i edificis històrics?
 • Vols fotografies d'edificis?
 • La cartografia històrica és la teva eina! 

Des de 2017 teniu a disposició un mòdul de l'EMAP obert al públic anomenat Cartografia Històrica des del qual es podien visualitzar, descarregar i compartir més de 200 mapes, vols aeris i fotoplànols des del l'any 1800 al 2000, s'hi accedeix a partir del mateix E-MAP

En motiu de la setmana internacional dels Arxius estrenem nova visualització!!! Novetat

Objectius

 • Compartir la informació cartogràfica, consultar-la i utilitzar-la.
 • Aprofitar més fàcilment la informació que està guardada als arxius històrics en ser presentada de diferent manera per a ser utilitzada i treballada per a qualsevol persona.
 • Completar la informació de l'e-maps, contextualitzar -la i georeferenciar- la en el conjunt de tota la ciutat.
 • Utilitzar la cartografia com a suport a l'activitat diària, tenint una eina útil per als professionals que treballen en el territori.

 

 

 

 

 

 

 

1. El catàleg de mapes i plànols digitalitzats. Des de 2017 hem seguit incorporant mapes (actualment són 64) que podem trobar agrupats per dècades amb una cronologia que va des de 1800 fins a 2000 incloent parcel·laris, mapes topogràfics, vistes aèries, plànols-guia, fotoplànols, projectes d'eixample, etc.

Exemples:

 • Plànol topogràfic de Terrassa de 1920
 • Vistes aèries de la ciutat de 1925
 • Plànols de defensa passiva de 1940
 • Fotoplànol parcel·lari de finques rústegues de 1954
 • Fotomosaics de vols aeris de 1980
 • Plànols dels canvis en les seccions censals i els districtes dels anys 90

 

2. Una de les novetats és la incorporació de tota la documentació de l'encara vigent Pla Especial de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, ambiental de Terrassa de 1986 i de cadascun dels seus elements georeferenciats. Així, en diferents colors es localitzen sobre el mapa les diferents tipologies d'edificis/elements catalogats i en PDF s'ofereix tota la documentació tècnica del Pla: memòria, normativa, fitxes de tots els elements, etc.

3. L'altra gran novetat és la possibilitat de visualitzar els expedients de llicències d'obres digitalitzats de construccions d'interès patrimonial, tant d'edificis i obres públiques com d'edificis privats, agrupats en 4 categories (edificis públics, industrials, residencials i religiosos). Actualment hi ha disponibles 211 expedients digitalitzats i se n'han d'incorporar més.

Aquests edificis o espais estan georeferenciats assenyalant l'àmbit que ocupen o ocupaven en el cas d'estar ja enderrocats (es pot activar/desactivar la seva visió) i entre ells hi ha els elements del patrimoni catalogats dels que es disposa d'expedient.

De cada element hi ha, a més de l'expedient complet digitalitzat en PDF, una fitxa descriptiva que relaciona les diferents imatges digitalitzades i fotografies i contextualitza la informació. Els podem trobar situats sobre el mapa i agrupats en les diferents categories.

Exemples de què hi podem trobar:

 • Plànols d'equipaments com els Mercats de la Independència o del Triomf, el Parc de Desinfecció, la Llar de l'Ancianitat, la Casa Baumann, l'antic Escorxador municipal...
 • Plànols de conjunts industrials emblemàtics ja desapareguts com la fàbrica Torredemer, el Vapor Galí, el Vapor Sala, etc.
 • Plànols d'instal·lacions esportives com el de la Piscina del Club Natació a la Cogullada o el primer camp d'hoquei de Terrassa a la Carretera de Castellar
 • Plànols de cinemes o teatres com el Rambla, el Catalunya, el Principal, el Recreo, Las Arenas, etc.
 • Plànols d'esglésies i convents com el de les Josefines, l'ermita del Sagrat Cor, la Santa Creu, etc.
 • Plànols de la urbanització d'espais públics com la Plaça Vella, el Passeig, la Plaça del Progrés...

.  

El Patrimonio documental de nuestra ciudad es muy rico inicia con un fragmento de códice de mediados del siglo IX y llega hasta nuestros días. La tarea de los archivistas es la de conservar, organizar, interpretar y difundir todo este conocimiento para poder hacerlo llegar a todos.

Nos encontrará en dos edificios:

Archivo Histórico de Terrassa y Comarcal del Vallès Occidental (AHT-ACVOC)

Ubicado en la calle Baldrich, 268 se puede encontrar la documentación más antigua, un total de 177 fondos documentales (notariales, de entidades, empresas, personales ...) y colecciones tan interesantes como fragmento de códice de los s. IX-XVI o cartografía del siglo XIX y XX.

Puede consultar más detalladamente nuestros fondos en Archivos en línia.

Archivo Municipal del Ayuntamiento de Terrassa (AMAT)

En la calle Pantà, 20 es el servicio que se ocupa de poner al alcance de los ciudadanos y de la propia administración toda la documentación municipal que generan y reciben los diferentes servicios municipales. La mayoría de la documentación fecha a partir de 1980 en adelante, pero también hay documentación más antigua, como por ejemplo los Libros de Actas del Pleno del Ayuntamiento [1840-1990] o los Libros de la Comisión Permanente [1940 -1985].

El acceso a la documentación es libre siempre que no existan restricciones legales. Para hacer consultas en el Archivo Municipal hace falta acreditarse.

Desde el año 2008, impulsa y coordina la implantación de un Sistema de Gestión Documental corporativo, que permite un control de los documentos municipales desde el momento de su creación, garantizando que sean auténticos, fiables, íntegros y utilizables.


Archivo Fotográfico

El Archivo Municipal también conserva varios fondos y colecciones fotográficas del ámbito de Terrassa, que pueden ser consultados.
El servicio de reproducción digital de fotografías se encuentra regulado por la Ordenanza Municipal 3.1. en su punto 10 del artículo .