En l'àmbit del disseny, l'Escola ofereix estudis orientats a capacitar als alumnes per exercir una activitat professional, mitjançant l'adquisició de recursos tècnics i estratègies creatives.

S'ofereixen els següents cicles, cursos i serveis:

 

Disseny Gràfic

Aquesta disciplina té com a objectiu fer arribar un missatge persuasiu fonamentalment amb imatges i text.

S'utilitzen estratègies diverses com la sorpresa, la provocació, la comparança i l'enginy a través de suports com la premsa, publicacions, embalatges, interfícies. La finalitat és fer arribar aquesta informació de manera que connecti amb l'usuari potencial.

Actualment s'ofereixen dos títols: Gràfica Publicitària i Gràfica Interactiva, organitzats en la modalitat 3X2 (veure organització curricular)

 

Gràfica Publicitària

Aquesta disciplina té com a objectiu fer arribar un missatge persuasiu amb el treball compositiu d'imatges i textos.

S'utilitzen estratègies diverses com la provocació, la sorpresa, la comparança i l'enginy a través dels suports impresos. Es tracta de projectes com catàlegs, llibres, identitats corporatives, embalatges, senyalística, etc.

La finalitat és fer arribar la informació del missatge d'una manera clara, atractiva, original, directa… i, el més important, que connecti de forma ràpida amb el receptor, futur consumidor d'aquell producte, servei o empresa.

Més informació

 

Gràfica Interactiva

Aquesta disciplina té com a objectiu fer arribar un missatge de forma ràpida, clara i directa treballant els mitjans digitals, davant un públic majoritàriament jove que valora la immediatesa dels resultats i la informació atractiva en la xarxa.

La finalitat és treballar les principals eines i aplicacions digitals com ara webs, newletters, Apps, llibres digitals, etc. per desenvolupar un producte que s'adeqüi al màxim a un projecte real.

Més informació

 

Espais Interiors (Projectes i direcció d'obres de decoració)

Aquest Cicle Formatiu de Grau Superior té com a finalitat adaptar o transformar, de manera definitiva o bé temporal, un espai interior o exterior, tenint en compte les necessitats del projecte i utilitzant les eines pròpies d'aquest camp professional.

L'estudiant podrà idear i donar forma a disseny d'àmbits domèstics, un estand, un aparador, una exposició, un local comercial, una escenografia o un espai públic.

Més informació

 

Espais Efímers (Arquitectura efímera)

Aquesta Cicle Formatiu de Grau Superior té com a finalitat la transformació d'espais existents de manera temporal com ara exposicions, escenografies, pop up stores, presentacions, estands o aparadors.

Aquests projectes de curta durada tenen implícites particularitats pròpies com el muntatge-desmuntatge, la transportabilitat, el reciclatge...

Són processos accelerats d'ideació que necessiten d'unes eines especifiques tant en el procés de disseny com en el de representació.

Més informació

 

Disseny d'elements per a l'Espectacle (Escultura aplicada a l'Espectacle)

Aquest cicle formatiu de grau superior d'arts plàstiques i disseny  té com a objectiu capacitar a l'alumnat per elaborar elements volumètrics, d'ornamentació, ambientació i caracterització per a qualsevol tipus d'espectacle. Mitjançant les tècniques artístiques i del disseny, farà els seus propis projectes o aquells que provinguin d'un encàrrec professional.

Projectarà tot tipus d'elements per al món del teatre, el cinema o la televisió, espais temàtics, festes populars i figuracions per a esdeveniments.

Aprendrà els mètodes i les tècniques digitals per aconseguir projectes coherents i viables.

Més informació

 

Organització curricular 3x2

L'organització curricular 3x2 és una fórmula que fa possible poder cursar, en tres anys, dos Cicles Formatius de Grau Superior. Per tant, en tres cursos acadèmics es poden obtenir dues titulacions.

S'ofereixen dues modalitats:

  • Gràfica Publicitària i Gràfica Interactiva
  • Espais Interiors (Projectes i direcció d'obres de decoració) i Espais Efímers (Arquitectura efímera)

D'aquesta manera es poden rendibilitzar els recursos educatius i els continguts curriculars comuns a ambdós cicles, a la vegada que es permet a l'alumnat ampliar els seus coneixements  més eficientment.
Els criteris que permeten aquesta organització són els següents:

  • Continguts curriculars convalidables
  • Consideració del mòdul de Projectes parcialment comú
  • Agrupació dels continguts comuns a primer curs
  • Especialització a segon i tercer curs
  • Realització dels Projectes Integrats que contemplin continguts relacionats de les dues especialitats.

 

Curs de formació per a la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny

Aquest curs de formació reconegut pel Departament d'Ensenyament té com a objectiu preparar l'estudiant per superar la prova d'accés als Cicles Formatius de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny. També aporta els fonaments bàsics per desenvolupar amb garanties els diversos continguts d'un cicle de disseny.

Més informació

 

Matrícula parcial per alumnes sense requisits acadèmics

Aquesta oferta formativa de mòduls està pensada per a col•lectius específics sense l'exigència dels requisits d'accés amb la intenció de poder capitalitzar-los en un futur per a l'obtenció d'algun dels títols d'Arts Plàstiques i Disseny.

Cursos monogràfics d'especialització de disseny, de durada i continguts diversos

L'Escola t'ofereix la possibilitat (sempre que hi hagi disponibilitat a criteri del Centre) de fer alguns dels mòduls de qualsevol dels cursos dels Cicles. Aquest plantejament està pensat per a persones que vulguin posar-se al dia o ampliar coneixements d'alguns dels continguts que oferim.

Convenis col·laboratius amb empreses i entitats, inclosos en el desenvolupament curricular

L'Escola és procliu a establir llaços de comunicació amb tot tipus d'entitats i a col•laborar amb les empreses o altres organismes que manifestin aquesta voluntat. Aquests convenis però, han d'estar circumscrits a la programació general del curs per tal de garantir la seva adequació als objectius curriculars i la seva viabilitat.

Servei d'assessorament i reconeixement acadèmic dels aprenentatges

L'assessorament és un servei que el centre educatiu presta de forma individual, a sol·licitud d'una persona adulta que disposi d'experiència laboral o formació prèvia. Consisteix en la identificació i l'anàlisi detallada de les capacitats i les expectatives professionals de les persones que el sol·liciten, i la valoració i la recomanació de les ofertes formatives, amb les seves variants, que millor s'adaptin al seu perfil i interessos.

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials és un servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de l'usuari o usuària, que permet obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu. El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges es pot sol·licitar de forma individual o bé, a demanda d'una entitat o empresa prèvia la signatura d'un conveni de col·laboració, amb la titularitat del centre que presta el servei.