Terrassa té una trajectòria històrica de treball constant per la millora dels diferents serveis públics amb l'objectiu de posar en marxa polítiques públiques inclusives, facilitadores i acollidores. 

El Pla Local d'Inclusió Social de Terrassa (PLIS) es va aprovar en el Ple Municipal del 31 de març de 2011, un moment de crisi econòmica global profunda, que va generar canvis socials importants. La conjuntura política va modificar el disseny inicial del PLIS, creant nous espais de participació i treball, com el Fòrum de ciutadania. Mitjançant aquests espais es van desenvolupar part de les accions previstes, durant el mandat 2011-2015, des d'una perspectiva d'inclusió social.

En el marc del nou mandat 2015-2019, el Ple Municipal del 29 d'octubre de 2015 va aprovar una proposta de resolució per lluitar contra l'exclusió social, acordant una proposta d'actualització, on s'acorda desenvolupar un procés participatiu de caràcter associatiu i ciutadà que permeti l'obtenció del consens social suficient per a la definició i implementació del nou Pla Local d'Inclusió Social.

El Pla Local d'Inclusió Social és el document que, a partir d'una diagnosi estratègica dels riscos d'exclusió i vulnerabilitat social de la ciutat, estableix els mecanismes de cooperació i concertació entre els diferents agents implicats per tal d'aplicar mesures en xarxa.

L'Ajuntament assumeix el repte, el 2018, d'articular les polítiques d'inclusió social des de la perspectiva de l'acció comunitària, seguint el nou marc metodològic de la Generalitat de Catalunya. 

Al 2021, amb el suport de l'Oficina Tècnica del Pla d'Acció Comunitària de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya, s'està treballant en la nova eina d'intervenció que la Generalitat de Catalunya posa a disposició dels ens locals en matèria d'inclusió social i acció comunitària: els Plans Locals d'Acció Comunitària Inclusiva (PLACI). 
Aquesta nova eina neix fruit d'un procés de treball que ha tingut com a finalitat la unió i superació dels Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) i els Plans Locals d'Inclusió Social (PLIS). 

La finalitat que es persegueix amb el PLACI és la incorporació de l'acció comu­nitària per a la inclusió social en la planificació estratègica i operativa dels ens locals a través d'una eina específica: el pla local d'acció comunitària per a la inclusió social (PLACI). Aquesta eina de planificació ha d'esdevenir el full de ruta de l'acció comunitària, com a estratègia per a la inclusió social i la millora de la qualitat de vida de les persones. 

El PLACI parteix de tota la feina feta prèvia des dels plans de desenvolupa­ment comunitari i els plans locals d'inclusió social i la reconeix. En cap cas es presenta com un instrument que pretengui trencar amb les dinàmiques i estruc­tures precedents; ans al contrari, es tracta d'una eina al servei de les xarxes, espais i projectes comunitaris que, any rere any, s'han anat teixint als territoris. En aquest sentit, el PLACI respon a la voluntat de maximitzar el potencial inclusiu i comunitari d'ambdós instruments (PLIS i PDC) per tal d'incrementar l'impacte de les intervencions i, alhora, racionalitzar i fer més eficients els recursos.