Terrassa té una trajectòria històrica de treball constant per la millora dels diferents serveis públics amb l'objectiu de posar en marxa polítiques públiques inclusives, facilitadores i acollidores. 

El Pla Local d'Inclusió Social de Terrassa (PLIS) es va aprovar en el Ple Municipal del 31 de març de 2011, un moment de crisi econòmica global profunda, que va generar canvis socials importants. La conjuntura política va modificar el disseny inicial del PLIS, creant nous espais de participació i treball, com el Fòrum de ciutadania. Mitjançant aquests espais es van desenvolupar part de les accions previstes, durant el mandat 2011-2015, des d'una perspectiva d'inclusió social.

En el marc del nou mandat 2015-2019, el Ple Municipal del 29 d'octubre de 2015 va aprovar una proposta de resolució per lluitar contra l'exclusió social, acordant una proposta d'actualització, on s'acorda desenvolupar un procés participatiu de caràcter associatiu i ciutadà que permeti l'obtenció del consens social suficient per a la definició i implementació del nou Pla Local d'Inclusió Social.

El Pla Local d'Inclusió Social és el document que, a partir d'una diagnosi estratègica dels riscos d'exclusió i vulnerabilitat social de la ciutat, estableix els mecanismes de cooperació i concertació entre els diferents agents implicats per tal d'aplicar mesures en xarxa.

Al 2018 l'Ajuntament assumeix el repte d'articular les polítiques d'inclusió social des de la perspectiva de l'acció comunitària, seguint el nou marc metodològic de la Generalitat de Catalunya.