Terrassa compta amb l'avaluació del PLIS 2011-2015, el mapa de recursos inclusius, la diagnosi social i l'actualització anual dels mapes de vulnerabilitat, fruit de l'acord del Ple Municipal del 29 d'octubre de 2015, en què es va aprovar una proposta de resolució per lluitar contra l'exclusió social, on s'acordava l'actualització del Pla Local d'Inclusió Social de Terrassa 2011-2015. Així mateix, es va acordar el desenvolupament d'un procés participatiu de caràcter associatiu i ciutadà, per obtenir el consens social suficient que definís i implementés el nou Pla Local d'Inclusió Social.