Adhesiu identificatiu d'establiment adherit a la Junta ArbitralLa Junta Arbitral de Consum de Terrassa és un òrgan administratiu que gestiona l'arbitratge de consum i actua com a una via de resolució de conflictes ràpida, eficaç, voluntària i econòmica - gratuïta per a les parts, però no exempta de cost-, amb la finalitat de resoldre les controvèrsies entre persones consumidores i empreses, amb caràcter vinculant i resolutiu per a ambdues parts.

 

El procediment de l'arbitratge s'inicia amb la mediació i si aquesta no és possible, es dóna pas a l'arbitratge, sempre i quan s'accepti de forma voluntària per part de l'empresa.

  • Per iniciar aquesta via, cal que s'hagi deixat constància prèvia a l'establiment a qui es reclama un rescabalament econòmic (devolució d'imports pagats, compensació econòmica per una mala prestació de servei, ...) i que aquest no hagi donat una solució satisfactòria o no hagi donat resposta en el termini d'un mes.
  • La Junta Arbitral de Consum de Terrassa iniciarà el procediment a partir de la reclamació, que pot finalitzar amb una mediació entre les parts, amb l'arxiu de l'expedient si l'empresa reclamada no accepta l'arbitratge.
  • La Junta Arbitral només resoldrà en relació a la sol·licitud de mediació o arbitratge, per això és fonamental concretar amb la màxima precisió la petició.

La mediació i l'arbitratge

És un procediment extrajudicial que es caracteritza per la intervenció d'àrbitres, imparcials i experts que emeten una resolució (un laude) que és d'obligat compliment per a les dues parts.

L'adhesió de les empreses

L'adhesió a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya es fa patent per mitjà d'un distintiu oficial d'adhesió, que pot ser col·locat en un lloc destacat de l'establiment i ser usat en la publicitat, factures i documentació de l'empresa.

Aquest distintiu representa un signe de confiança i un avantatge competitiu, que posa de manifest un plus de servei i un factor de qualitat i de professionalitat. Si sou una empresa interessada en l'adhesió, adreceu-vos al Servei de Consum.

Haureu d'emplenar i signar un compromís, adjuntar-hi la documentació acreditativa de la raó social, l'activitat i de la representació legal de l'empresa. També podeu iniciar el tràmit telemàticament, tot i que el distintiu us el lliuraran en mà a les oficines de Consum.

 

Podeu ampliar informació a la Junta arbitral de consum de Catalunya i al Ministeri de Consum.