• Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica (BOE núm. 304, de 20 de desembre de 2003)
  • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic als ciutadans als serveis públics (BOE núm. 150, de 23 de juny de 2007)
  • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999)
  • Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades (DOGC núm. 3625, de 29 d'abril de 2002)
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídics de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992)
  • Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, de 11 d'octubre de 1993)
  • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents (DOGC núm. 3437, de 24 de juliol de 2001)
  • Decret 117/1990, de 3 de maig, sobre avaluació i tria de documentació de l'Administració pública (DOGC núm. 1297, de 25 de maig de 1990)
  • Decret 76/1996, de 5 de març, pel qual es regula el sistemageneral de gestió de la documentació administrativa i l'organització dels arxius de la Generalitat de Catalunya (DOGCnúm. 2180, 11 de maig de 1996)
  • Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de document

 

La legislació indicada en aquesta página pot consultar-la aquí