Pla d'adequació gradual (PAG) i permís d'augment de límit (PAL) d'abocament d'aigües residuals

L'usuari té l'obligació de realitzar un Pla d'adequació gradual dels seus abocaments quan els afluents no compleixen les condicions i limitacions que s'hi estableixen.

PLA D'ADEQUACIÓ GRADUAL (PAG): Pla d'actuació sobre els abocaments industrials que haurà de realitzar l'usuari, per tal d'adequar els seus afluents a les condicions i limitacions establertes en l'Ordenança municipal del servei públic de proveïment i sanejament d'aigües així com en el Decret 130/03, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

El PAG suposa una situació excepcional en la qual, durant un període de temps concret i determinat, es permet un nivell d'abocaments específic per alguns dels paràmetres contaminants establerts, amb la finalitat que aquests siguin adequats de forma progressiva a la normativa.

L'aprovació del PAG per part de l'Ajuntament suposa l'atorgament d'un permís provisional i condicionat d'abocament.

Durant la fase d'adequació els serveis tècnics controlaran el procés d'adaptació en base als paràmetres i criteris tècnics establerts en el permís provisional, per tal d'evitar possibles danys a l'entorn.

Transcorregut el termini d'execució del PAG, l'Ajuntament ha d'emetre informe sobre les actuacions realitzades.

En el cas de millores tècniques que redueixin el cabal abocat pot sol·licitar-se un Pla d'ampliació de límit d'abocament a sistema de clavegueram.

PLA D'AMPLIACIÓ DE LÍMITS (PAL): l'ens gestor, amb comunicació a l'Agència Catalana de l'Aigua, podrà adoptar limitacions diferents a les establertes quan, en aplicació de les millors tècniques disponibles, s'aconsegueixi que, per a una mateixa càrrega contaminant fixa abocada al sistema, el cabal abocat considerat en el permís d'abocament decrementi a causa de l'estalvi d'aigua per part de l'establiment.

L'autorització de PAL resta sotmesa a les següents condicions:
" S'han de mantenir els nivells d'estalvi d'aigua declarats.
" Anualment s'ha d'aportar al Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat els documents acreditatius de les mesures del consum d'aigua a l'activitat i de la càrrega contaminant abocada.

Podeu omplir la fitxa del tràmit a la seu electrònica