Pla local de seguretat viària (PLSV) de Terrassa 2023-2026

L'objecte d'aquest Pla és:

  • El diagnòstic de la situació de la seguretat viària
  • La proposta de nous objectius pel període 2023-26
  • La definició de mesures concretes de millora de la seguretat
  • La definició d'una nova estratègia de treball en matèria de seguretat viària

Cal tenir en compte que el decreixement de l'accidentalitat greu i mortal ha estat del 58% entre 2007 i 2021. En global, la tendència de sinistralitat és decreixent i en el periòde entre 2007  i 2021 l'accidentalitat ha disminuit un 24'8%. 

La diagnosi del nou Pla de seguretat viària de Terrassa identifica els aspectes amb oportunitat de millora:

Pots consultar el resum Executiu del PLSV 2023-2026