Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i l'organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d'emergències o risc greu. 

Quins tipus de plans de Protecció Civil existeixen?
Segons la Llei de Protecció Civil 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, existeixen tres tipus de plans de Protecció Civil: Territorials, especials i/o específics i els plans d'autoprotecció.

Territorials
Els plans territorials preveuen amb caràcter general les emergències que es poden produir en el seu àmbit. Els nivells bàsics de planificació són el conjunt de Catalunya i els municipis. No obstant, poden haver-hi plans d'àmbit territorial supramunicipal.

El pla territorial de l'àmbit de Terrassa és el Pla Bàsic d'Emergència Municipal, segons la normativa vigent, Terrassa té l'obligació d'elaborar el Manual d'Actuació Bàsic en tractar-se d'un municipi de més de 20.000 habitants.

Plans d'actuació municipal
Els municipis en què s'hagin d'aplicar els plans especials estan obligats a elaborar i aprovar els corresponents plans d'actuació municipal. Aquests plans d'actuació municipal formen part dels plans especials, i donen la resposta del municipi a aquell risc concret.

Segons la normativa vigent i segons els plans especials de la Generalitat de Catalunya, el municipi de Terrassa és objecte de la redacció de plans d'actuació municipal obligatòria pels riscos següents: 

 • Inundacions
 • Nevades
 • Incendis Forestals 
 • Radiològic
 • Sismes
 • Químic
 • Transport mercaderies perilloses per carretera
 • Vent

Per altre banda la Generalitat de Catalunya recomana la redacció del Pla d'Actuació Municipal pel risc d'Emergència Aeronàutica.

Plans específics municipals
Els municipis que tinguin riscos concrets no considerats especials poden elaborar plans específics, com a resposta al risc que els afecta Terrassa té elaborats plans específics sobre els riscos.

 • Fira Modernista
 • Carnestoltes
 • Festival de Circ
 • Festa Major
 • Fallida de subministrament elèctric
 • Risc sanitari

En aplicació del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, tots els plans municipals exposats anteriorment: Pla bàsic, plans d'actuació municipal especials i específics, estan inclosos en el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).

Aquest document va ser aprovat per el Ple Municipal, en data 26 d'abril de 2018 i homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, en data 5 de desembre de 2018.

Plans d'autoprotecció
Els plans d'autoprotecció preveuen, per a empreses, centres i instal·lacions determinades, les emergències que es puguin produir com a conseqüència de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta enfront de les situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques que els puguin afectar.

Per saber quines activitats estan afectades es pot consultar el Decret 30/2015, de 3 de març, per el qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
L'ajuntament, a travès de la Comissió Local de Protecció Civil, realitza els tràmits d'homologació dels PAU d'interès municipal de Terrassa. 

Normativa bàsica: