Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i l'organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d'emergències o risc greu. 

Quins plans de protecció civil hi ha a Terrassa?

Territorial

Els plans territorials preveuen amb caràcter general les emergències que es poden produir en el seu àmbit. Els nivells bàsics de planificació són el conjunt de Catalunya i els municipis. No obstant, poden haver-hi plans d'àmbit territorial supramunicipal.

El pla territorial de l'àmbit de Terrassa és el Pla Bàsic d'Emergència Municipal, doncs segons la normativa vigent, Terrassa té l'obligació d'elaborar el Manual d'Actuació Bàsic en tractar-se d'un municipi de més de 20.000 habitants.

Aquest pla va ser aprovat per primer cop el 28 d'abril de 1994 i homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el 20 d'octubre del mateix any. A partir d'aquí s'han anat fent les corresponents actualitzacions. El darrer document va ser aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple el 30 de març de 2012 i homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el 13 de desembre de 2012.

Podeu consultar el Pla Bàsic Municipal

Plans d'actuació municipal

Els municipis en què s'hagin d'aplicar els plans especials estan obligats a elaborar i aprovar els corresponents plans d'actuació municipal. Aquests plans d'actuació municipal formen part dels plans especials, i donen la resposta del municipi a aquell risc concret.

Segons la normativa vigent i segons els plans especials de la Generalitat de Catalunya, el municipi de Terrassa és objecte de la redacció de plans d'actuació municipal obligatòria pels riscos següents: 

  • Inundacions
  • Nevades
  • Incendis Forestals 
  • Radiològic (actualment en procés d'homologació)
  • Sismes
  • Químic
  • Transport mercaderies perilloses per carretera

Per altre banda la Generalitat de Catalunya recomana la redacció del Pla d'Actuació Municipal pel risc d'Emergència Aeronàutica.

Estat dels Plans d'Actuació Municipal

Plans específics municipals

Els municipis que tinguin riscos concrets no considerats especials poden elaborar plans específics, com a resposta al risc que els afecta Terrassa té elaborats plans específics sobre els riscos.

Estat dels Plans Específics Municipals

Plans d'autoprotecció

Els plans d'autoprotecció preveuen, per a empreses, centres i instal·lacions determinades, les emergències que es puguin produir com a conseqüència de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta enfront de les situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques que els puguin afectar.

 
Per saber quines activitats estan afectades es pot consultar el Decret 30/2015, de 3 de març, per el qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
 
L'ajuntament, a travès de la Comissió Local de Protecció Civil, realitza els tràmits d'homologació dels PAU d'interès municipal de Terrassa. 
 
Normativa bàsica: