Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Terrassa 2019-20

ZBE_2019_20

Reorganitzem el Centre i ampliem l'àrea de vianants: primers passos per a implantar una Zona de Baixes Emissions

Més informació sobres les Noves àrees de vianants 2020

Aquest projecte forma part de la Revolució verda que s'està impulsant a la ciutat. Per a més informació, podeu consultar el document Revolució Verda. Respira el canvi.

Estudi de mobilitat a l'àmbit ZUAP (Zona Urbana d'Atmosfera Protegida)

Consulta la presentació de l'estudi d'implantació de la ZUAP a Terrassa (actualitzat  09/2017)

zuapLes zones urbanes d'atmosfera protegida són àrees urbanes densament poblades, amb nivells de qualitat de l'aire crítics a causa essencialment de les emissions del trànsit.

El Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció atmosfèrica, aprovat per l'acord de Govern de la Generalitat GOV/127/2014, obliga als municipis situats a la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric, entre els quals Terrassa, a adoptar una sèrie de mesures per reduir les emissions del contaminant diòxid de nitrogen (NO2) i per a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), ja que se sobrepassen els nivells de contaminació determinats per les directives europees.

La delimitació d'aquestes zones ha de permetre l'aplicació d'actuacions i mesures destinades a millorar la qualitat de l'aire.

Es tracta d'una actuació obligatòria per als municipis de més de 100.000 habitants de la zona de protecció especial: Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell i Santa Coloma de Gramenet.

Consulta dos documentals que s'ha produit recentment respecte la contaminació a les ciutats produides pels gasos contaminants dels vehicles de motor de combustió:

A Terrassa, com a municipi de més de 100.000 habitants, és obligatori delimitar una zona urbana d'atmosfera protegida (ZUAP) a les àrees urbanes densament poblades, amb nivells de qualitat de l'aire crítics a causa essencialment de les emissions del trànsit, per permetre l'aplicació d'actuacions i mesures destinades a millorar la qualitat de l'aire. Així doncs, en aquest àmbit ZUAP s'obliga a implantar, com a mínim, les mesures següents:

  • La tarifació municipal de l'aparcament de zones blaves i verdes en funció de la contaminació i dels criteris dels vehicles nets aprovats pel govern de la Generalitat de Catalunya
  • La reducció de la contaminació en zones escolars per garantir la qualitat de l'aire i la salut dels infants
  • Intensificació de les actuacions que s'han d'executar durant els episodis ambientals de contaminació

Consulta la web de la Generalitat de Catalunya amb més informació sobre les ZUAP

Microprojecte per un barri d'Ègara més habitable

L'Ajuntament de Terrassa ha impulsat el programa de microprojectes d'habitabilitat als barris. Amb aquest programa pretén repensar els carrers dels nostres barris per tal que no siguin únicament llocs per passar de llarg (a peu, bici, cotxe, etc.), sinó que també siguin atractius per estar-s'hi. Així, es vol promoure que els carrers siguin un lloc adequat per a la trobada del veïnat, el joc dels infants, el passeig, etc.

Aquestes millores es volen dur a terme amb poques obres, a través fonamentalment de mesures toves i flexibles sobre les calçades. Les actuacions consistirien en pintar les calçades amb colors, ubicar-hi mobiliari urbà (bancs, jardineres, jocs infantils) i modificar els sentits de circulació per reduir el trànsit motoritzat forani al barri.

Segons queda recollit a la mesura ZA.11, del Pla de Mobilitat de Terrassa 2016-21, es proposa crear espais o de prioritat o d'ús exclusiu per al vianant. Aquests espais es definiran per mitjà de processos de participació en el disseny d'actuacions amb les entitats i associacions de cada barri i poden consistir en:

  • Ampliar l'espai de prioritat per a vianant a l'entorn de les places i espais de major ús social.
  • Fomentar la realització d'activitats al carrer en els vials de zones 20 (també es valorarà en les zones 30).
  • Fer la transformació de carrers convencionals en carrers "per viure" (per a vianants), seguint l'experiència de low cost d'altres ciutats.
  • Consulta el projecte d'habitabilitat al barri d'Ègara (octubre 2017).