El Servei d'Universitats convoca anualment les Beques de recerca per a estudiants dels centres universitaris amb seu a Terrassa amb l'objectiu de potenciar la recerca al campus Terrassa Universitària i contribuir a la potencialitat del nostre territori en aquest camp.
 
 
 

Criteris de valoració:

Els criteris de valoració i les puntuacions corresponents són les següents:

 • a) Caràcter innovador del projecte (fins a 10 punts)
 • b) Tractament rigorós: integral, exhaustiu i complet del projecte (fins a 10 punts)
 • c) Generació d'idees originals rellevants , potencialment útils i d' interès social. (fins a 10 punts)
 • d) Treball multidisciplinari presentat per grups d'estudiants de diferents escoles de campus (10 punts)
 • e) Treball que té per objectiu la solució d'un repte del "Catàleg de Reptes de ciutat" (5 punts) https://www.terrassa.cat/cataleg-de-reptes
 • f) Utilització del llenguatge de forma no sexista ni androcèntrica (0-5 punts). Podeu consultar el Llibre d'Estil amb Perspectiva de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa: https://www.terrassa.cat/llibre-d-estil-amb-perspectiva-de-genere
 • g) Anàlisi de la pertinença de gènere i, si escau, justificació de l'impacte de gènere del projecte, s'acompanya annex d'exemple de metodologia (0-5 punts). 

Projectes guanyadors 2020

 • Generalizing Neural Network to manage heating system by developing reduced-order models in Building Energy Management System (Marjan Savadkoohi) 0,06 '
 • Estudi de la interacció entre reforços de matriu cementícia i formigó armat per a noves aplicacions de reforç estructural (Virginia Dolores Mendizabal) 2,11'
 • Monitorització de la suor mitjançant una microfluídica escalable (Representant: Genís Rabost Equip: Arnau Serra i Jasmina Casals) 3,45'
 • Estudi de l'efecte de la potència de la lent i temps d'aplicació en la relaxació de l'acomodació durant el fogging (Joan Goset) 5,37'
 • Nuevo test diagnóstico del Alzheimer basado en el registro de movimientos oculares (Maialen Aldape) 7,36'
 • Mobile application for the inspection of Facility Maintenance Management (Seyedhamidreza Alavi) 9,55'
 • Promoció d'una educació sexual per a persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant l'ús de les noves tecnologies: una mirada de Teràpia Ocupacional (Aroa Gonzalez) 12,08'
 • Enginyeria Hospitalària (Representant: David Gonzalez. Equip: Javier Alvarez, Marcel Macarulla, Mireia Tarruella, Inda Zango, Núria Codern i Melinda González 13,59'

Projectes guanyadors 2019

 • Projecte de disseny, construcció i validació d'un aerogenerador fent servir impressió 3D (Guillem Vergés) 0,06'
 • Influencia del lavado doméstico en la variación de las propiedades de los tejidos de algodón orgánico de color natural intrínseco (Hesam Aliei) 4,42'
 • BIM integrations and visualitzation for occupant fee dack (Seyed Hamidreza Alavi) 9,07'
 • El joc sense límits, una qüestió de necessitat. Projecte sobre la modificació inclusiva i contextual de les àrees de joc infantil a la ciutat de Barcelona (Sara Garcia i Noelia Couso) 11,20'
 • Reforç d'estructures sota càrregues dinàmiques mitjançant reforços de TRM amb malles vegetals autòctones (Virginia D. Mendizábal) 15,24'
 • Desenvolupament de materials compostos reforçats amb no teixits elaborats a partir de residus tèxtils (Laura González) 20,11'
 • Propagació de feixos polaritzats en mitjans dispersos: aplicació a sistemes òptics polarimèctrics actius en entorns de boira per al vehicle autònom (Maria Ballesta) 27,52'
 • Coneixements i opinions sobre la donació de llet materna en mares no donants de Terrassa (Natalia Gargallo) 31,02'
 • Teràpia amb suport musical per millorar la qualitat de vida en persones que han tingut un ictus (Gisela Sabaté) 37,36'
 • Millora del sistema d'enfocament d'un microscopi de baix cost (Adrià Arrabal) 41,10'
 • Desarrollo de un entorno de formación activa para educación en ingeniería 4.0 igualitaria (Àngel Fernández i Lucia Ruiz) 44,02'
 • Una sola salut. Estudi de l'atenció en cures en el col·lectiu sense sostre amb animals de companyia (Anna Navarro i Sandra Rojas) 45,51'

Poden optar a aquestes beques totes les persones físiques i agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica que, a títol individual o col•lectiu, presentin projectes relatius a treballs de recerca sobre la ciència, la tecnologia o l'humanisme social. En cas de participar de manera col•lectiva es nomenarà una persona responsable del projecte a efectes de comunicació i representació.

Els treballs han de ser supervisats per un tutor o tutora que avali la proposta, han de ser originals i es valoraran aspectes com la innovació, el rigor i la creativitat, el treball multidisciplinari i la incorporació de la perspectiva de gènere.
 
Es valoraran en funció del cicle o etapa que l'estudiant cursi en el moment de la petició (grau, màster o doctorat), tot diferenciant els àmbits d'especialització:
 • Àmbit salut i/o societat
 • Àmbit tecnològic
 • Àmbit mitjans audiovisuals
 • Àmbit interdisciplinari
 • Altres àmbits
En primer lloc els treballs de recerca presentats es distribuiran segons el nivell i els àmbits d'especialització relacionats anteriorment.

En segon lloc, els projectes s'aprovaran per ordre de major puntuació (consulteu els criteris de valoració al punt 7 de les bases) fins a l'exhauriment del pressupost.

L'import de la beca es calcularà proporcionalment a la puntuació obtinguda. 

Subvencions per a projectes, activitats o serveis
 
Oberta la convocatòria 2021! Es poden sol·licitar fins al 10 de febrer.
 
L'Ajuntament de Terrassa convoca anualment subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat publica i interès social per a aquelles entitats que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, que complementin la competència municipal i responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del municipi, dins dels diferents àmbits d'actuació municipal.
 
Des del nostre Servei, subvencionem projectes en les línies de:
 • Promoció de Campus
 • Divulgació del coneixement
Consulteu la convocatòria de subvencions municipals en curs aquí.