Telecontrol de la qualitat de les aigües residuals dels col·lectors i de les instal·lacions de sanejament de Terrassa
 
El Projecte de Telecontrol de la qualitat de les aigües residuals dels col·lectors i de les instal·lacions de sanejament de Terrassa té per objecte conèixer en tot moment la qualitat de les aigües residuals que circulen pels 4 principals col·lectors de la ciutat mitjançant la construcció de 3 estacions de control de la qualitat de les aigües residuals (ECAR), dues de simples i una de doble, que incorporaran equips de presa de mostres i analitzadors automàtics en continu.
El projecte també inclou la integració de les instal·lacions de sanejament existents al municipi (8 petites depuradores, 9 estacions de bombament i 20 DSU) a una xarxa de telecontrol, per tal de conèixer i controlar en tot moment el seu funcionament.
Les dades recollides tant a les ECAR com a les instal·lacions de sanejament s'enviaran a un centre de control on seran gestionades per tal de detectar abocaments incontrolats al clavegueram, preveure abocaments al medi, així com per fer més eficients les instal·lacions.


Més informació: