La Junta Local de Seguretat

  • Què és?

És l'organ de coordinació de la seguretat pública. En les juntes locals de seguretat, sota la presidència de l'alcalde o de l'alcaldessa, es debat l'estat de la seguretat ciutadana del municipi i s'orienten les accions i les polítiques de seguretat municipal.  

  • Funcions i atribucions

D'acord amb la llei 4/2003, les Juntes Locals de Seguretat realitzen les funcions següents:

a)  Analitzar i valorar la situació de la seguretat pública en el municipi i concretar les polítiques de seguretat corresponents en l'àmbit respectiu.
b)  Elaborar i aprovar el Pla de seguretat local i els plans d'actuació específics que escaiguin en l'àmbit respectiu, d'acord amb el que disposen els articles 15.2 i 27, i fer-ne el seguiment i  l'avaluació mitjançant un informe anual. Els plans i els informes s'han de trametre al ple de l'Ajuntament, perquè en tingui la informació, i al conseller o consellera del departament amb competències en matèria de seguretat pública, d'acord amb l'article 31.6. 
c)  Conèixer els plans d'emergències i els plans o les mesures de seguretat viària, de seguretat en esdeveniments esportius i de joc i espectacles, i d'altres que incideixin en la situació de  seguretat del municipi, i tenir-los en compte en les previsions del pla local de seguretat.
d)  Conèixer els serveis de seguretat privada que tenen autorització per operar en el municipi.
e)  Concretar en l'àmbit respectiu els mitjans i elsprocediments establerts de col·laboració, coordinació i cooperació dels cossos i els serveis de seguretat que actuen en el municipi, en el marc del conveni existent.
f)  Promoure les iniciatives i formular les propostes que siguin convenients als organismes competents per a la col·laboració, la coordinació i la cooperació millors dels cossos i els serveis de seguretat.
g)  Desplegar i executar, si escau, les actuacions establertes en el conveni subscrit entre el departament titular de les competències en matèria de seguretat pública i l'Ajuntament.
h)  La resta de funcions que els encomani la normativa vigent.

  • Composició

President: Alcalde / Alcaldessa

Vocals:  

  • Convocatòries

Sessions
Documents

 

El consell Municipal de Seguretat

És el fòrum natural de participació i corresponsabilització de la ciutadania en temes de seguretat, i l'espai on rebre informació, fer el seguiment dels acords d'aquest i d'altres òrgans, aportar opinions i impulsar l'elaboració dels informes, propostes o plans d'actuació necessaris per garantir el màxim de consens en les polítiques locals sobre seguretat.

 

Consulta més informació sobre el Consell Municipal de Seguretat