La Policia Municipal de Terrassa és un Cos policial amb més de 125 anys d'història a la ciutat. Els seus principis básics d'actuació són els recollits a la Llei Orgànica 2/86 de forces i cossos de seguretat, entre ells actuar amb respecte a la Constitució i la resta d'ordenament jurídic, amb neutralitat políticia i imparcialitat, impedir pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries, i en les seves intervencions regirse pels principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat a l'hora d'utilitzar els mitjans al seu abast.

Del llibre Democràcia i Policia, de Jaume Curbet:

"La democràcia requereix d'una acció policial escrupolosament respectuosa de tots i cada un dels drets que la Constitució garanterix als ciutadans. L'eficàcia policial no està renyida amb el respecte als drets dels ciutadans. La veritable professionalitat de la policia rau en el fet d'utilitzar tots aquells mitjans funcionals que no resulten contradictoris amb la finalitat principal de protegir als ciutadans. El que justifica la policia en un Estat democràtic és la necessitat de protegir les diferents llibertats individuals i socials i harmonitzar aquestes llibertats per tal que neixi i es desenvolupi un clima general d'ordre, tolerància i pau."