El servei d'abastament d'aigua potable a la ciutat de Terrassa és gestionat per l'empresa concessionària Mina Pública d'Aigües de Terrassa, SA. Es disposa d'instal·lacions de captació i potabilització de les aigües superficials i subàlvies del riu Llobregat i d'un sistema de sobreelevació, impulsió i canalització fins als dipòsits que subministren l'aigua a la xarxa de distribució.

En petita proporció (no arriba al 10% del total de cabals subministrats) també es capten aigües de mines i pous del terme municipal i, complementàriament, s'aporten cabals procedents de la xarxa regional Ter-Llobregat (ATLL)

El funcionament del servei, les obligacions i drets del gestor i dels usuaris del mateix queden recollits en l'Ordenança Municipal del Servei de Proveïment i Sanejament d'Aigües.(Document en format pdf)

Aquesta normativa també recull les prescripcions relatives al sistema de sanejament de les aigües residuals.

La concessió d'aquest servei té una durada de 75 anys i finalitza el desembre de 2016. L'Ajuntament de Terrassa està treballant en la liquidació de la concessió i la definició del futur model de gestió. 

En aquest sentit s'estan analitzant les alternatives de la forma de gestió del servei públic d'abastament d'aigua a partir de la finalització de la concessió i s'ha creat un dispositiu de participació ciutadana per informar a la ciutadania i conèixer la seva opinió al respecte.