Podeu contactar amb la Comissió Local d'Absentisme Escolar de Terrassa a [email protected]

 

Què és l'absentisme escolar?

Entenem per absentisme escolar l'absència de l'alumnat a classe sense una justificació acceptable. La Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, distingeix entre absentisme lleu, moderat o greu segons la freqüència.

El terme també s'utilitza de manera genèrica per referir-se a altres situacions de ruptura escolar: la no escolarització (quan les famílies no gestionen la plaça escolar d'un infant o adolescent en període d'escolarització obligatòria) o l'abandonament escolar (el cessament indefinit de l'assistència a la plaça escolar en període d'escolarització obligatòria).

L'absentisme és un fenomen complex i variable, resultat d'una conjunció de factors, i pot tenir diferents causes. Es veu condicionat per les desigualtats socio-econòmiques i culturals, encara que aquestes no tenen un caràcter determinista. Pot variar segons el funcionament escolar i les polítiques socio-educatives. 

 

L'impacte de l'absentisme escolar

L'educació és un dret fonamental del que en depèn tota la vida adulta de la persona. L'absentisme i l'abandonament escolar tenen una incidència directa sobre l'abast i qualitat de l'educació, amb múltiples repercussions: exclusió formativa, pèrdua d'oportunitats socials i laborals, precarietat, atur, reproducció de la pobresa i la desigualtat social, repercussió en la integració social, etc. L'absentisme reiterat és gairebé sempre preludi del fracàs i l'abandonament.

A dia d'avui no hi ha dades globals i exhaustives que permetin dimensionar fidelment l'absentisme escolar. Només hi ha xifres sobre l'abandonament escolar prematur, referit a l'alumnat de 18 a 24 anys que no han completat cap tipus d'educació secundària postobligatòria, reglada i ordinària. La taxa al conjunt de l'Estat és del 16% i a Catalunya, del 17'4%, lluny de l'objectiu europeu del 2020 (10%). (Font: Idescat).    

 

Terrassa contra l'absentisme

La necessitat de garantir el dret a l'educació per a tothom sense distinció i els beneficis socials que aquesta comporta en justifiquen el seu caràcter obligatori. Correspon a les administracions públiques (Ajuntament i Generalitat) garantir el dret a l'educació per a tot l'alumnat en els nivells i etapes obligatoris. 

L'Ajuntament de Terrassa treballa de manera coordinada amb el Departament d'Educació i els centres educatius per detectar i evitar en la mesura del possible l'absentisme escolar a la ciutat, mitjançant el treball preventiu i la intervenció en els casos detectats.


Comissió Local d'Absentisme Escolar

La Comissió Local d'Absentisme Escolar és l'espai de treball i coordinació per detectar necessitats i adoptar les mesures necessàries davant les situacions d'absentisme. Hi són representats tots els serveis que intervenen en la lluita contra l'absentisme escolar: centres educatius, Departament d'Educació (inspecció i EAP), Serveis Socials municipals, EAIA, Policia Municipal i Serveis d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa. És una de les comissions del Consell Escolar Municipal. Entre les funcions de la comissió hi ha detectar factors de risc, dissenyar actuacions de prevenció, valorar i fer propostes d'intervenció de situacions generalitzades i de casos concrets, coordinar les actuacions dels diferents agents, etc. Dues comissions permanents es reparteixen el territori de la ciutat per a un seguiment més acurat.

Una Subcomissió per l'èxit de l'alumnat gitano tracta específicament aspectes relacionats amb la regularització de l'assistència d'aquest alumnat als centres educatius. Un estudi realitzat del 2011 al 2013 va revelar un baix nivell d'escolarització entre un sector de l'alumnat del poble gitano a la nostra ciutat.

 

Protocol local davant situacions d'absentisme escolar

Terrassa compta amb un Protocol local davant situacions d'absentisme escolar, impulsat per la Comissió Local d'Absentisme Escolar. El document preveu l'adopció de mesures compensatòries de situacions personals, familiars, escolars o contextuals, defineix les funcions dels diferents serveis implicats i el circuit d'actuació i coordinació. 

La darrera revisió del protocol, del novembre de 2021, aporta eines i recursos per als centres educatius, a partir del protocol del Departament d'Educació

 

Pla pilot de prevenció de l'absentisme

Des del curs 2019-2020, l'Ajuntament està impulsant un Pla pilot per la reducció de l'absentisme al Districte 7, que en el futur es podria ampliar a altres territoris. El Pla se centra sobretot a millorar la coordinació entre serveis; revisar, ajustar i difondre els protocols de prevenció, detecció i intervenció davant situacions d'absentisme; afavorir la implicació de les famílies i detectar i difondre bones pràctiques.

 

Jornades sobre absentisme escolar a Terrassa

El Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya van organitzar el 31 de març de 2022 la primera Jornada sobre absentisme escolar a Terrassa, adreçada a les direccions de tots els centres públics i concertats de primària i secundària obligatòria de la ciutat i altres professionals de l'educació. La jornada va incloure la ponència "Cinc eixos bàsics per l'abordatge de l'absentisme escolar", a càrrec de Maribel Garcia, professora del departament de Sociologia de la UAB, i la presentació de l'actualització del Protocol Local d'Absentisme.

Podeu veure la gravació de la jornada en aquests vídeos (Cliqueu en el títol o logo de Youtube per veure en pantalla completa):

1a Part de la Jornada

2a Part de la Jornada

La segona jornada, novament organitzada per l'Ajuntament i la Generalitat, va tenir lloc el 28 d'abril de 2022, en aquest cas dirigida específicament als centres d'Educació Secundària, amb el títol "Estratègies d'acollida i prevenció de l'absentisme i l'abandonament escolar".  A la jornada es van presentar dues ponències sobre estratègies desenvolupades en centres de la comarca: "Projectes Singulars" de l'Institut de Polinyà, i "Pla d'acollida" de l'Institut Mont Perdut de Terrassa.

El 21 d'octubre de 2022 una tercera jornada va abordar la intervenció dels serveis socials en l'absentisme escolar. Hi van participar prop de 40 professionals d'aquest àmbit.