Pla d'empresa

Per tal de treballar de forma planificada i assegurar al màxim possible l'èxit del vostre projecte, així com per poder accedir al finançament necessari, us oferim acompanyament tècnic personalitzat en la realització del vostre propi pla d'empresa.

Si necessiteu acabar el vostre pla d'empresa el més ràpidament possible, us oferim acompanyament per crear un pla d'empresa "exprés" on, en un màxim de quatre sessions, s'analitzin les principals parts del projecte de negoci:

 

1. Pla de màrqueting

Es defineix amb precisió la idea de negoci, s'hi inclou un estudi de mercat, una anàlisi DAFO i, finalment, un Pla d'acció per enfocar com oferir de forma òptima el producte o servei.

 

 

 

2. Pla d'organització

Es treballa per tenir identificats i ordenats els processos de producció o prestació d'un servei, els canals de distribució, els recursos humans i materials i les infraestructures necessàries, així com per portar el control i la gestió de la qualitat. També s'hi inclou una planificació jurídica i fiscal.

 

 

3. Pla economicofinancer

S'elabora per sol·licitar tota la informació sobre les inversions i el finançament del projecte emprenedor. Aquest pas és essencial per conèixer-ne la viabilitat econòmica, així com per disposar de les eines següents: compte de resultats, previsió de tresoreria, balanç de situació i càlcul del punt d'equilibri.

 

 

4. Pla social i ambiental

En un context d'emergència social i climàtica, cada cop és més necessari incloure mesures socials, ambientals i de bon govern tant per diferenciar-se d'altres projectes com per fer una aportació a la transició ecosocial. És útil fer-ho a partir d'aliances estratègiques amb el barri, la ciutat o altres xarxes.

 

 

Sol·licita una entrevista d'assessorament tècnic especialitzat

Consulta diferents recursos per emprendre al repositori d'eines per emprendre, on trobaràs el guió del pla d'empresa i la plantilla del pla d'empresa, entre d'altres documents per desenvolupar el teu projecte.

 

 

Amb el suport de: