El servei d'abastament d'aigua potable a la ciutat de Terrassa és gestionat per l'empresa Aigua Municipal de Terrassa Taigua. Es disposa d'instal·lacions de captació i potabilització de les aigües superficials i subàlvies del riu Llobregat i d'un sistema de sobreelevació, impulsió i canalització fins als dipòsits que subministren l'aigua a la xarxa de distribució.

En petita proporció (no arriba al 10% del total de cabals subministrats) també es capten aigües de mines i pous del terme municipal i, complementàriament, s'aporten cabals procedents de la xarxa regional Ter-Llobregat (ATLL)

El funcionament del servei, les obligacions i drets del gestor i dels usuaris del mateix queden recollits en el Reglament del Servei d'Abastament domiciliària i estalvi d'aigua de Terrassa.

Aquesta normativa també recull les prescripcions relatives al sistema de sanejament de les aigües residuals.

Més informació: