El servei de Protecció de la salut té la responsabilitat de controlar les especies no protegides i considerades plagues, com ara rosegadors, aus urbanes, paneroles, mosquits, amb l'objectiu de  mantenir-los dins un llindar de tolerància, de forma que no provoquin molèsties. Aquest control es realitza a edificis i equipaments de titularitat o gestió municipal, i a la via pública.

Es realitzen accions programades i sistemàtiques, i s'atenen les incidències puntuals que ens arriben de la ciutadania.

Les actuacions de control de les plagues es basen en els principis de la lluita i gestió integrada, és a dir atenent a criteris de salut i mediambientals, de manera que els mètodes utilitzats siguin proporcionals a la problemàtica a tractar.

Les plagues que afecten als espais privats, són responsabilitat de  la persona propietària del espai afectat.

Vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax)

La vespa asiàtica - Vespa velutina nigrithorax-  és una espècie exòtica invasora que es va detectar a Catalunya l'any 2012 i que, actualment, és present a tot el territori.  Una de les mesures més efectives per controlar la seva expansió és fer el seguiment dels seus nius primaris i secundaris, per tal de neutralitzar-los i retirar aquells que puguin comportar un perill per a les persones. 

Normalment, aquesta espècie d'himenòpter construeix diversos nius i és el secundari, de forma esfèrica o oval, el que pot assolir grans dimensions. Visualment, és fàcil d'identificar perquè sembla de paper i s'instal·la, preferentment, a les branques més altes dels arbres, tant a les zones urbanes com agrícoles o boscoses. Una de les mesures més efectives per controlar la seva expansió és, precisament, fer un seguiment  d'aquests nius secundaris i  eliminar aquells que puguin comportar un perill per a les persones. Si aquests són antics, no s'acostumen a retirar dels arbres perquè aquestes vespes no els tornen a ocupar. En canvi, si són actius, es neutralitzen i, si cal, es retiren. L'ús de drons permet fer aquestes tasques preventives de recerca, localització i inactivació dels nius.

Consells preventius 

La vespa asiàtica no és una espècie més verinosa ni més agressiva que altres himenòpters. El seu principal perill és per als altres insectes, especialment per les abelles de la mel, de les quals s'alimenta. Això fa que tingui un efecte sobre la biodiversitat, ja que incideix a la pol·linització, la flora silvestre, i a la producció de mel i de cera.

Les mesures preventives que caldria adoptar són semblants a la que faríem amb qualsevol vespa o abella:      

  • No acostar-nos a menys de cinc metres del niu per evitar que se sentin amenaçades. Si ens trobem amb un de manera accidental, les vespes obreres ho perceben com un atac a la colònica i és llavors quan poden picar amb el fibló.
  • Les picades són semblants a les de les vespes comunes, tot i que poden ser més doloroses perquè el fibló més és gran i poden provocar símptomes locals de dolor, vermellor i inflamació de la zona. En aquests casos, és recomanable rentar la zona amb aigua freda i sabó i aplicar aigua freda o gel.

Com amb les abelles i altres vespes, les persones al·lèrgiques han de ser especialment previngudes. En cas de dubte, trucar directament al 061.

En cas de detecció, podeu contactar al 010 o a través de la seu electrònica municipal.