La formació professional és un conjunt de titulacions de diversa naturalesa dedicades a capacitar les persones per a exercir de manera qualificada diferents professions. Són estudis que proporcionen la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

En aquests estudis el contacte amb el món empresarial té molta importància des del principi. Això assegura que l'alumnat pugui adquirir experiència professional mentre s'estan formant i el prepara per a l'àmbit laboral.

Els ensenyaments de la formació professional s'ordenen en:

  • Cicles formatius de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior: titulacions de dos anys amb 2.000 hores entre la formació al centre educatiu i les pràctiques en centres de treball. També hi ha cursos d'especialització, amb una durada d'entre 500 i 720 hores, per aprofundir coneixements després d'haver cursat un cicle formatiu.
     
  • Programes de formació i inserció (PFI): pensats per a joves d'entre 16 i 21 anys que han deixat l'educació secundària obligatòria amb l'objectiu de proporcionar-los la continuïtat formativa dins de la formació professional i, alhora, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.
     
  • Itineraris formatius específics (IFE): són ensenyaments professionals adreçats a alumnes d'entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària.
     
  • Formació Professional per a l'Ocupació: es tracta de formació professionalitzadora fora del sistema educatiu, adreçada principalment a persones ja integrades al mercat laboral o bé a l'atur. Moltes d'aquestes formacions permeten obtenir un certificat de professionalitat.  

Dins de cada grup, els estudis s'ordenen per famílies professionals. Cada família professional aglutina qualificacions que requereixen l'acompliment de competències en un determinat camp professional. 

Alguns dels estudis d'FP es poden fer en modalitat dual, en la qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva en l'empresa.

A Terrassa hi ha una gran oferta de cicles formatius i PFI's, i també s'hi poden fer cursos d'especialització, IFE i FPO. Consulteu l'oferta d'FP a Terrassa.

L'Ajuntament de Terrassa vetlla per l'FP a la nostra ciutat, desenvolupant diferents accions de promoció i difusió d'aquests estudis. També atorga beques, premis per a posar en valor l'alumnat d'FP i ofereix orientació i acompanyament a l'alumnat.

A Terrassa comptem també amb un Consell de la Formació Professional. Es tracta d'un òrgan consultiu i de participació social, fruit del consens i la col·laboració dels agents educatius, socials i econòmics públics i privats de la ciutat per millorar la formació professional.