Vegetació i hàbitat de les rieres.

Existeixen determinats indrets dins l'àmbit de l'Anella Verda de Terrassa que per les seves característiques singulars a nivell local tenen una màxima importància en el manteniment de la biodiversitat, sigui per la seva singularitat florística, per la fauna que hi ha associada o per la seva importància com a element connector, són els anomenats "hot spots".

1.Trams de torrents amb vegetació de ribera

2.Les rouredes

3.Altres espais

 

Trams de torrents amb vegetació de ribera

Sarga a la Plana Freda de Can Guitard, torrent dels Caus (serra de l'Obac): 11.368 m2

Formació arbustiva de torrent de còdols situada al tram superior de la riera de Gaià (torrent dels Caus) al seu pas per la Plana Freda de Can Guitard. Aquest tram de torrent presenta un singular reducte de bosquet de galeria de sargues (Salix eleagnos) acompanyat d'arc; blanc i pollancres. La importància d'aquest tram és que constitueix un reducte de vegetació de ribera entre un espai forestal on hi domina una base mixta de pi i alzina.

Pujar

Albereda del torrent de la Betzuca : 28.716 m2

Situades a l'extrem sud-est del terme municipal, als trams finals del torrent de la Betzuca i de la Grípia, fan de divisòria amb el terme de Sant Quirze del Vallès. Aquests boscos d'àlbers, s'alternen amb grupets de pollancres, plataners d'ombra, alzines i pins aïllats. A les clarianes abunden les lianes i la bardissa. Com a sotabosc trobem roser silvestre, arç; blanc entre d'altres i heura cobrint el terra. Els arbres morts i troncs caiguts incrementen la diversitat de nínxols de l'espai. Aquest espai es pot observar des de el camí que va de la masia de Can Sabater del Torrent a la urbanització de Can Ponsic a Sant Quirze del Vallès.

Pujar

Verneda de Can Sabater (torrent de la Grípia): 12.748 m2

Al tram sud del torrent de la Grípia abans que aquest passi per sota de l'autopista C-58 es troba aquest espai d'arbres i vegetació de ribera singular. Els verns són arbres molt escassos dins el municipi així com la resta de vegetació que trobem associada; càrex pèndul, cua de cavall, créixens, esbarzers i lianes. Aquests ambients són la base ideal per a multitud d'insectes i ocells (oriols, picots, rossinyols...). En aquest sector la circulació més o menys permanent d'aigua pel torrent de la Grípia fa possible l'existència d'aquesta vegetació. L'entorn proper a aquest espai es troba ocupat per horta no ordenada que realitza captacions d'aigua del torrent.

Pujar

Confluència dels torrents de Ribatallada i de Botelles: 10.862 m2

Entre els municipis de Terrassa Castellar del Vallès i Sabadell discorre un tram del torrent de Ribatallada pel qual passa aigua de manera més o menys continua. Aquest torrent i el seu afluent, Botelles, fent del límit amb Sabadell, conserven una franja de vegetació de ribera ben estructurada; on destaca els pollancres i els plataners com a arbres principals i el sotabosc típic d'aquestes formacions.

Pujar

Torrent dels Àlbers : 25.821 m2

Entre els elements significatius, des del punt de vista natural, de la serra de Galliners és troba l'anomenat torrent dels Àlbers o de Can Corbera. Aquest torrent que neix en el sector terrassenc de la serra de Galliners, conserva una vegetació de ribera i una fauna característica. Es poden trobar àlbers, pollancres, oms, avellaners, gatells, roures i plataners. A més, aquest indret és un bon punt de nidificació de diverses espècies d'ocells, com per exemple l'oriol, el colltort, el picot verd, el tudó o el rossinyol. També trobem referències de l'existència de caus de toixó en la part baixa d'aquest torrent.

Pujar

Les rouredes

Roureda de Can Coniller (torrent de la Betzuca): 19.637 m2

Situada al sud-est del terme municipal de Terrassa, al límit amb Sabadell, al costat nord de la C-58. Aquesta petita roureda, d'uns 30 arbres, ocupa la fondalada del torrent de la Betzuca, entre Can Coniller i Can Sabater del Torrent. Els boscos de roures són formacions molt singulars al terme, on normalment els roures es troben isolats i barrejats al mig deis alzinars.

Pujar

La font Freda de Can Missert (torrent del Salt): 11.851 m2

El torrent del Salt a la finca de Can Missert i amb el límit de terme amb Viladecavalls manté alguns exemplars típics de vegetació de ribera. Entre el torrent i els camps de conreu de la finca hi ha la font Freda de Can Missert. Allà es conserven alguns exemplars de roures, que pel port i per formar un petit bosquet, mantenen certa peculiaritat.

Pujar

Roureda entre Can Badiella i torrent de la Grípia: 65.640 m2

A la finca deis Bellots, entre la masia de Can Badiella i el torrent de la Grípia es troba una roureda de roure martinenc amb elevada presència de l'espècie roure cerrioide d'unes 6 hectàrees de superfície. 

Aquest és un dels pocs boscos del terme amb clara predominança del roure. A tocar d'aquesta roureda es troba una zona d'horta no ordenada a la ribera del torrent de la Grípia.

Pujar

Altres espais

Estany de Can Costa de Montagut (torrent de la Font del Ferro): 50.516 m2

L'activitat d'extracció de sorres i graves que funciona a la finca de Can Costa de Montagut ha provocat l'aparició d'un estany artificial que al llarg dels anys s'ha anat naturalitzant fins acollir vegetació de ribera. Aquest espai representa un refugi per alguns ocells, com l'ànec de coll verd. 

La singularitat d'aquesta massa d'aigua en aquest indret i el fet de mantenir un vegetació i fauna peculiar fan de l'estany de Can Costa de Montagut un punt important de conservació de la biodiversitat.

 

 

 

 

 

 

Pujar