"Conreant Terrassa" és un programa nascut l'any 2013 per impulsar i facilitar la creació d'una xarxa ciutadana d'espais verds, que són sostenibles des d'un punt de vista social i agronòmic, i que han servit per crear horts urbans d'autoconsum. L'Ajuntament facilita la cessió dels terrenys a les entitats i/o col·lectius perquè desenvolupin el seu projecte durant un temps determinat.

Aquesta xarxa, que actualment està integrada per 13 projectes, contribueix a crear biodiversitat a la ciutat, es pot ampliar en nous espais privats (solars, espais lliures urbans...) i públics (solars de titularitat municipal, escoles...).

On són?

A gener de 2021, les entitats que gestionen els 13 projectes actuals són:

 • Ciutat Sembrada (carrer de  Vinaròs, 5)
 • Amb Arrels i El Boixac Associació (carrer de Valls, 49)
 • Amics dels horts urbans de Terrassa i l'Eina (carrer de Zamora, 2)
 • ANDA Terrassa (carrer de Zamora, 2)
 • AV La Cogullada (carrer de Palet i Barba, 177)
 • Plantem-nos (carrer de Montserrat, 151)
 • AV Segle XX (carrer de Valls, 38)
 • AV La Cogullada (carrer de Guillem de Muntanyans, 111)
 • Xarxa Solidaritat Popular (carrer de Joaquim Vayreda / passeig del Vint-i-dos de Juliol)
 • AV Can Tusell (carrer de Gregal, 1)
 • Creu Roja (carerr de la Font de la Noguera, 5 i 7).

 

Pujar

Quins són els beneficis dels horts urbans?
D'una banda, ajuden a millorar la qualitat ambiental perquè absorbeixen el soroll de la ciutat; disminueixen l'efecte illa de calor i fomenten la biodiversitat.

Des d'un punt de vista social, ajuden a crear xarxes i millorar sensiblement les relacions personals, ja que són espais on la convivència i l'ajuda mútua prevalen sobre la rendibilitat i la competitivitat, afavorint així la salut i el benestar, tant físic com mental. A més, fomenten la cohesió social i comunitària, ja que poden donar solució a situacions socials crítiques perquè proporcionen producte fresc a famílies sense recursos.
A més, també ajuden a prendre consciència sobre el que posem a taula. Cultivar nosaltres mateixos els aliments ens permet apreciar el valor nutritiu dels productes hortícoles frescos, cultivats de manera ecològica, i en perfecte estat de maduració.

Pujar

Com puc ser una persona usuària?
La gestió correspon a entitats sense ànim de lucre, que tenen un caràcter social i/o de preservació del medi ambient. Per participar, les entitats han d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC), perquè així s'acredita el seu caràcter pedagògic, terapèutic o social. Han de presentar un projecte que haurà de complir amb els objectius del programa "Conreant Terrassa" i sol·licitar la cessió d'un espai públic per a desenvolupar-ho, a través de la Seu Electrònica.
En cas de ser un particular, que no formes part de cap entitat, et pots posar en contacte amb alguna associació veïnal o social que ja gestioni un hort.

Pujar

Són espais públics i privats?
Sí, hi ha horts urbans instal·lats en terrenys municipals i també en altres que són de propietat privada. L'Ajuntament, com a facilitador, cedeix a les entitats els terrenys perquè desenvolupin el seu projecte (social, ambiental, educatiu…) per un període de temps determinat. 

Cal tenir en compte que:

 • En cas que l'entitat tingui prèviament un contracte o acord de cessió gratuïta d'un solar amb un propietari privat, podrà sol·licitar la formalització d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament, el propietari privat i l'entitat.
 • En el cas d'una persona propietària que ja hagi cedit el seu solar a una entitat per crear un hort urbà, o que estigui interessat a fer-ho, ha de sol·licitar la formalització d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament.

Podeu cursar la vostra sol·licitud per participar en aquest programa d'horts urbans a través d'aquí 

Pujar

Quina documentació cal presentar?
Entitats

 • Per gestionar un hort urbà cal presentar un projecte d'implantació i desenvolupament de l'hort urbà, que compleixi amb els criteris i condicionants del programa "Conreat Terrassa" (original). 
 • Per sol·licitar la cessió d'un espai, cal establir un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament
 • Si ja es té un contracte o acord privat de cessió gratuïta en custòdia d'un terreny privat per realitzar una activitat hortícola, cal presentar el document signat per la persona propietària del solar i l'entitat sense ànim de lucre (original)

Persones particulars propietàries d'un espai

 • Per fer una cessió: Poden contactar amb l'Ajuntament perquè faci de facilitador perquè posarà en contacte a entitats i persones propietàries
 • Si ja es té un acord amb una entitat sense ànim de lucre: han d'aportar el contracte o acord privat de cessió gratuïta en custòdia d'un terreny privat per a realitzar una activitat hortícola, signat per les dues parts. (original) .
 • Les persones propietàries que optin per aquesta fòrmula de gestió podran sol·licitar a l'Ajuntament, prèvia convocatòria pública, un ajut econòmic, en funció del percentatge (%) de superfície cedida, del valor de l'Impost de Béns Immobles (IBI).
 • En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el Document Nacional d'Identitat (DNI).

Pujar

Quin és el preu?
La gestió és gratuïta.

Pujar

Quin és el termini de resolució previst?
2 mesos. És el període de temps previst tant pel que fa a l'aprovació del projecte presentat per l'entitat, d'acord amb les bases per a la cessió d'ús d'espais públics per a horts urbans a entitats sense ànim de lucre i cessió del solar públic amb llicència d'ocupació temporal, com per a la formalització del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament, la persona propietària del solar i l'entitat sense ànim de lucre. 
El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida. 

Pujar

Quin és el termini legal de resolució i silenci administratiu?
3 mesos. 
Finalitzat el termini de resolució, l'efecte del silenci administratiu és el següent: Negatiu 

Pujar

Impresos

Pujar

Més informació
Documentació del projecte 

Enllaços d'interès 

 • Programa Canal Terrassa "Contrast: Els horts urbans." Durada 20:28 minuts

 

Pujar