Certificació energètica d'edificis existents 

De forma resumida i esquemàtica:

Què és la qualificació energètica? La qualificació energètica és el resultat del càlcul del consum d'energia necessari per satisfer la demanda energètica de l'edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d'una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l'edifici menys eficient i la lletra A l'edifici més eficient

Què és la certificació energètica? La certificació energètica és el procés pel qual s'atorga una qualificació energètica a un edifici en forma de certificat i d‘etiqueta d'eficiència energètica.

Àmbit i data d'aplicació: El Reial Decret fixa l'1 de juny de 2013 com a data a partir de la qual serà obligatori disposar del certificat energètic per a edificis o vivendes que es venguin o es lloguin. En el cas d'edificis o parts d'edificis propietat d'una entitat pública amb una superfície total superior a 500 m2 també serà obligatori a partir de l'1 de juny de 2013.

Qui pot certificar? Seran tècnics competents a efectes del  Reial Decret 235/2013 els arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers industrials i enginyers tècnics industrials. Si són tècnics municipals, no cal que estiguin col·legiats.

Eines per certificar? Són procediments i programes que juntament amb els seus manuals es poden descarregar de la pàgina web del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Continguts del certificat:

  • Identificació de l'edifici: Nom de l'edifici, adreça, referència cadastral, etc.
  • Indicació del procediment reconegut utilitzat per a obtenir la qualificació d'eficiència energètica.
  • Indicació de la normativa sobre estalvi i eficiència energètica d'aplicació en el moment de la seva construcció.
  • Descripció de les característiques energètiques de l'edifici: envolupant, instal·lacions.
  • Qualificació d'eficiència energètica obtinguda.
  • Document de recomanacions per a la millora de la qualificació. 
  • Descripció de les proves, comprovacions i inspeccions portades a terme pel tècnic certificador.
  • Compliment dels requisits mediambientals exigits a les instal·lacions tèrmiques.

Validesa: El certificat d'eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys. Passat aquest termini, caldrà renovar-lo.

Si voleu amplià informació podeu consultar la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.