Aquest Pla es va redactar el 2019 amb el suport de la Diputació de Barcelona amb la voluntat de diagnosticar l'estat sanitari de l'arbrat de la ciutat, avaluar-ne la seva presència per barris, crear models i directrius per a la seva plantació i manteniment futur i finalment decidir una estratègia de gestió que permeti a la ciutat disposar de l'arbrat suficient amb qualitat i sobretot garantint-ne la seva pervivència a futur.

Una vegada feta la diagnosi queda pendent la darrera part del treball, que amb data desembre de 2022 encara no ha estat iniciada, però la feina feta el 2019 és suficient important per a tenir una visió global del seu estat i per conèixer cap on van els criteris a futur.

Taula de restricció de l'ús d'espècies per barri

Pla de gestió de l'arbrat a l'espai públic de Terrassa. Informació bàsica

Pla de gestió de l'arbrat a l'espai públic de Terrassa. Fase I