calendari i calculadora L'Ajuntament de Terrassa ofereix a les persones contribuents la possibilitat d'establir un Pla personalitzat de pagament que s'adapti a les seves necessitats i els permeti fer front als pagaments de la manera més còmode possible. Es preveu personalitzar els pagaments en 12, 6 o 4 terminis anuals.

Per acollir-se a aquesta modalitat cal solicitar-ho abans del dia 20 de desembre de l'any en curs, perquè sigui efectiu l'exercici següent, a través del portal de l'Oficina Virtual Tributària

El Pla Personalitzat de Pagament permet realitzar ingressos periòdics -de manera mensual, bimestral o trimestral- per pagar els següents tributs de cobrament periòdic: Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, Impost sobre Activitats Econòmiques i taxes. 

Aquest sistema no implica el cobrament d'interessos de demora.

 

Requisits per adherir-se a aquest sistema

  • No tenir deute pendent amb l'Ajuntament
  • Domiciliació obligatòria del pagament de les quotes en un únic compte.


Periodicitat dels pagaments

Es podrà seleccionar la següent periodicitat de pagament:

  • Mensual: Consistirà en 12 quotes, que es cobraran els dies 5 de cada mes, des del 5 de gener al 5 de desembre
  • Bimestral: Consistirà en 6 quotes, que es cobraran els dies 5 de febrer, 5 d'abril, 5 de juny, 5 d'agost, 5 d'octubre i 5 de desembre
  • Trimestral: Consistirà en 4 quotes, que es cobraran els dies 5 de febrer, 5 de maig, 5 d'agost i 5 de novembre.


Quotes

L'Ajuntament fa una estimació de l'import de les quotes que la persona contribuent ha de pagar en cada fracció, a partir de les dades de què disposa. Al llarg de l'any, l'Ajuntament fa les regularitzacions necessàries per adequar les quotes a l'import actual dels tributs.


Termini de sol·licitud

Les persones que vulguin acollir-se al Pla personalitzat de pagament han de presentar la sol·licitud abans del 20 de desembre de l'exercici anterior, triant la periodicitat del pagament que desitja i els rebuts que vol incloure.

Accedeix a l'Oficina Virtual Tributària