Préstec a entitats i escolesLa bct xarxa fa préstec de lots de llibres o altres documents a les entitats, associacions, escoles, etc., que ho sol·licitin.

Aquests lots poden ser de qualsevol temàtica o centre d'interès. El nostre objectiu és que puguin reforçar les activitats programades, oferint materials de qualitat i que estiguin adaptats a les necessitats de cada grup.

També us podem deixar lots per a clubs de lectura, sempre i quan ens els demaneu amb suficient antelació.

Les entitats interessades han de fer-se el carnet d'entitat. El podeu tramitar per Internet o presencialment a la biblioteca de referència. 

Podeu efectuar les vostres sol·licituds personalment o bé prèvia conversa telefònica amb el personal de la biblioteca, com a mínim un parell de dies abans, per tal que us puguem preparar el lot adequadament.

El servei de préstec amb carnet col·lectiu, en principi es regeix per la mateixa normativa establerta per al préstec individual, però la pròpia biblioteca podrà determinar en cada cas altres condicions de préstec.
En tots els casos cal respectar el termini de préstec acordat, i avisar la biblioteca en el cas que necessiteu una pròrroga.

La penalització per retard és d'un punt per document i dia de retard. Per cada 50 punts acumulats el carnet restarà 15 dies sense préstec.

Si es perd algun dels documents o bé es malmet, l'haureu de restituir, o bé pagar la taxa establerta.

El servei no es podrà tornar a utilitzar fins que la incidència quedi resolta.

Més informació