El sistema de sanejament l'integra la xarxa municipal de clavegueram, els col·lectors en alta i l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR). El sistema també disposa d'algunes estacions de bombejament d'aigües residuals, i algunes petites estacions depuradores, per bombar o depurar les aigües residuals d'alguns punts del terme municipal que no connecten per gravetat amb la EDAR.

Tots els establiments industrials de Terrassa que ho requereixin han de disposar d'un permís d'abocament d'aigües residuals industrials, inclòs en la llicència o autorització ambiental per l'obertura de l'activitat, que recull les instal.lacions de pretractament que ha de disposar, així com, entre d'altres, el cabal màxim a abocar autoritzat i els nivells màxims de càrrega contaminant que poden portar les aigües industrials, pels paràmetres assenyalats a l'Ordenança Municipal del Servei de Proveïment i Sanejament d'Aigües i demés normativa sectorial.

De la neteja del clavegueram municipal se'n responsabilitza l'empresa municipal ECO-EQUIP SAM. De la neteja i manteniment dels col·lectors en alta que connecten amb la EDAR i la resta d'instal.lacions de sanejament (vòrtex, estacions de bombament, etc.), se'n responsabilitza el Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.

L'EDAR de Terrassa se situa a la zona de les Fonts de Terrassa, en el marge dret de la riera de Rubí. En aquests moments la gestió es fa mitjançant una concessió administrativa de l'Agència Catalana de l'Aigua a UTE TERRASSA (UTE ACSA-SAVDAM). Depura les aigües residuals que produeixen els habitatges, i activitats econòmiques de la ciutat de Terrassa.

El Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat realitza les següents tasques per garantir el correcte funcionament del sistema de sanejament del nostre municipi, d'acord amb l'Agència Catalana de l'Aigua:

  • Inspecció i control, amb presa de mostres, dels abocaments d'aigües residuals industrials a la xarxa de clavegueram municipal.
  • Manteniment d'un cens d'establiments industrials potencialment contaminant en matèria d'aigües residuals.
  • Tramitació del permís d'abocament al clavegueram municipal inclòs en la tramitació de la llicència o autorització ambiental d'obertura de l'activitat.  
  • Realització de millores i manteniment de les petites estacions depuradores i estacions de bombament del sistema de sanejament municipal. 
  • Manteniment de la xarxa primària de col·lectors en alta.

Si voleu més informació sobre l'EDAR de Terrassa podeu consultar la web de l'Agencia Catalana de l'Aigua (ACA)