Pacte d'Alcaldes 
10 anys del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses

La Comissió Europea va posar en marxa l'any 2008 el denominat "Pacte d'Alcaldes", una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania i dels governs locals en la lluita contra l'escalfament de la Terra. El pacte va néixer després d'un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.

El Pacte és el compromís de les ciutats i pobles de fer seus els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 en un 20% abans de l'any 2020, respecte els nivells de l'any 2005. Compromisos que es concretaran en accions dirigides a millorar l'eficiència energètica i amb la producció d'energia de fonts renovables.

L'Ajuntament de Terrassa, amb la voluntat d'avançar en l'establiment de polítiques eficaces per a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, va aprovar en el Ple municipal del passat 27 de novembre de 2008, la seva adhesió al Pacte, i el va signar a Brussel·les el febrer de 2009. La signatura del Pacte comporta els següents compromisos:

Assumir els objectius de la Unió Europea per l'any 2020 de reduir en un 20% les emissions de CO2 en el seu territori municipal i en els àmbits en que tingui competències, mitjançant la millora de l'eficiència energètica i la producció d'energies renovables.

Elaborar un "Pla d'acció d'energia sostenible" en els àmbits en que tingui competències, en un termini màxim d'un any des de la data d'adhesió.
Elaborar un informe bianual per l'avaluació, control i verificació dels objectius.
Els treballs d'elaboració del Pla es van iniciar amb la realització d'un inventari de les emissions de CO2 del municipi i de la corporació municipal, i continuaven amb la redacció Pla d'acció d'energia sostenible de Terrassa, on es recullen les mesures i accions necessàries per assolir els objectius de reducció d'emissions, i que va ser aprovat pel Ple , el 22 de desembre de 2009, i enviat a la Comissió europea.

El Pacte comporta també el compromís de comunicar a tota la ciutadania, a les entitats i a les empreses, el contingut del mateix i especialment del Pla d'acció d'energia sostenible de Terrassa. Aquesta comunicació s'estructura mitjançant el Consell municipal de medi ambient, on hi ha representants dels grups polítics, dels ciutadans, del mon associatiu, dels sindicats, dels empresaris i de la universitat, mitjançant la web de l'Ajuntament, i finalment, a través dels mitjans de comunicació. El pla de comunicació es completava amb una enquesta ciutadana sobre hàbits de consum energètic.

L'Ajuntament de Terrassa va comptar amb el suport de la Diputació de Barcelona per la realització del Pla d'energia i els informes bianuals d'avaluació, recollit en un protocol signat entre les dues administracions.

Durant el primer semestre de 2009 es va realitzar l'inventari d'emissions de gasos d'efecte hivernacle del municipi de Terrassa corresponent a l'any 2005, any base de referència per comptabilitzar la reducció d'emissions fins l'any 2020, i corresponent a l'any 2007. Les conclusions del treball indiquen que les accions realitzades en l'àmbit de l'eficiència energètica i les energies renovables ha aportat una reducció del 3 % de les emissions dels equipaments i serveis municipals, i una reducció de 0,8 % de les emissions del municipi en els àmbits de compromís del Pacte.