Orientació estratègica
 • Dinamitzar el comerç i fomentar la seva funció com articulador de qualitat de vida a la ciutat i element d'atractivitat i desenvolupament econòmic i empresarial

Àmbit competencial

 • L'àmbit competencial municipal esta limitat i condicionat per normativa de rang superior, com pot ser la Llei de Comerç de Catalunya, la Llei d'Equipaments comercials i aquelles normatives emanades de la legislació europea com és el cas de la directiva de serveis 2/2006. S'ha de dir però que el planejament urbanístic que determina els usos i qualificacions del sol, son competència municipal a través del POUM

Objectius

 • Dinamitzar el comerç i reforçar la competitivitat de les empreses del sector comercial, especialment els eixos comercials i el comerç de proximitat
 • Continuant en la millora del marc de relacions entre l'administració local, les entitats de comerç, gremis i altres institucions
 • Millora de les infraestructures urbanes que facilitin l'activitat comercial: urbanisme comercial, mobilitat, etc
 • Potenciar el model comercial de la ciutat, continuant amb la tasca desenvolupada i definint àrees d'alta intensitat comercial (BIP), i donar-ho a conèixer arreu amb accions de dinamització coordinades amb el conjunt d'agents del territori. Projectar Terrassa com a capital comercial
 • Dins del nostre model comercial, treballar per redefinir el paper dels mercats municipals com a elements amb capacitat d'atracció i de promoció de nous usos i serveis
 • Promocionar les fires comercials i els mercats no sedentaris com a elements de dinamització de l'activitat econòmica, de capitalitat comercial i d'atracció de més visitants

Destinataris

 • Majoritàriament el Comerç minorista i amb funcions de comerç de proximitat
 • El sector comercial en general, especialment aquells ubicats en àrees deficitàries
 • Associacions de Comerciants, Gremis i altres col·lectius de caràcter corporatiu
 • El conjunt de venedors del Mercat Municipal de la Independència i de Sant Pere i els clients habituals
 • Agrupacions territorials de comerciants
 • Comerciants i clients del Mercadal Martí l'Humà