Consells i recomanacions per al PÚBLIC

Abans i durant la celebració de l'esdeveniment

 • Abans d'anar-hi estigueu atents a les informacions oficials que emetin les autoritats sobre l'esdeveniment, així com les què apareguin als mitjans de comunicació o en els transports públics
 • Informeu-vos bé dels llocs per a on ha de passar la rua i seguiu les recomanacions dels organitzadors i dels serveis d'ordre
 • Porteu aigua en ampolles de plàstic
 • Aneu a peu o en transport públic per arribar a les desfilades i a les festes, amb l'objectiu de garantir la mobilitat i evitar el col•lapse del trànsit
 • Travesseu carrers, vies ferroviàries i carrils pels passos habilitats per fer-ho
 • Tingueu molta cura, en les andanes de les estacions, quan hi hagi molta aglomeració de persones
 • En els trens i les estacions recordeu: d'utilitzar els passos habilitats per a canviar d'andana. No us apropeu al llindar de l'andana. No obstaculitzeu els recorreguts d'evacuació, ni les sortides d'emergència i no intenteu entrar o sortir dels trens després del senyal acústic de tancament de portes
 • Amb els vostres vehicles, no estacioneu en doble fila, respecteu els guals, les voreres, els jardins i altres zones de vianants
 • Tingueu localitzades les sortides d'emergència o les vies d'evacuació dels recorreguts i estigueu atents a les indicacions del personal de seguretat
 • Informeu-vos a l'arribada de la localització dels serveis preventius sanitaris
 • Si aneu acompanyats o en grup, acordeu prèviament un punt de referència per a trobar-vos, en cas que us separeu o us perdeu
 • Si aneu amb menors d'edat porteu-los a collibè o de la mà. Estigueu pendents de la gent gran i de les persones amb discapacitats
 • Porteu la documentació al damunt. En el cas dels menors d'edat, la gent gran i els discapacitats psíquics prepareu una fitxa amb les seves dades i un telèfon de contacte, i procureu que la portin en un lloc visible, per si aquests es perden
 • Tingueu cura dels vostres objectes personals
 • En concentracions massives a l'exterior, si teniu la sensació d'estar atrapats o sense sortida possible, cerqueu una ubicació alternativa, en la qual pugueu trobar una via d'evacuació
 • No pugeu a les baranes, reixes o d'altres elements inestables que puguin ser perillosos
 • Una vegada finalitzat l'esdeveniment, abandoneu el lloc de forma ordenada, respectant l'ordre de sortida i seguint les indicacions dels serveis de seguretat. No oblideu els vostres objectes personals
 • No conduïu cap vehicle, si heu ingerit begudes alcohòliques o no us trobeu capacitat per a la conducció, d'aquesta manera s'evita posar en risc, la vostra vida i la dels altres

Podeu consultar el mapa continu de trànsit que l'Ajuntament de Terrassa ofereix en col·laboració amb el Servei Català de Trànsit 

En cas d'emergència

 • Si necessiteu atenció sanitària, sol•liciteu-la en els punts d'assistència corresponents (cal estar alerta amb els llocs i motius que poden provocar accidents i col·laborar, en la mesura que es pugui, per a procurar de no ésser afectats)
 • Davant de qualsevol situació d'emergència, mantingueu la calma, truqueu al 112 i aviseu els serveis d'emergència
 • No utilitzeu el mòbil per a fer trucades o enviament de fotos o vídeos personals, en les zones amb molta concentració de persones, per d'aquesta manera impedir el col·lapse de les línies telefòniques i, en conseqüència, facilitar la comunicació amb els serveis d'emergència
 • Dirigiu-vos a les sortides a través dels llocs indicats i sense aturar-vos. Mai, en cap cas, torneu enrere
 • Eviteu cridar, córrer o empènyer les altres persones, ja que podríeu provocar situacions molt perilloses, a causa de la gran quantitat de gent que s'hi pot haver concentrat
 • No us atureu davant les sortides o vies d'evacuació
 • Una vegada estigueu en una zona segura, si no trobeu el familiar, amic o persona coneguda, n'heu d'informar els serveis d'emergència

Consells i recomanacions en el transport públic

 • Per a un millor confort i seguretat dels usuaris cal seguir en tot moment les indicacions del personal de servei de l'estació. Estigueu atents a la megafonia
 • Mantingueu la calma durant les cues d'accés i andanes
 • Està totalment prohibit llençar petards, bengales o objectes a l'estació, a les vies i a dins dels vagons
 • No es pot entrar a l'estació amb begudes alcohòliques, llaunes o ampolles de vidre
 • En cas de necessitar ajuda comuniqueu-ho a informació, al personal de l'estació o truqueu al 112
 • No creueu les vies, cal utilitzar els passos habilitats
 • No us assegueu a les andanes, utilitzeu les àrees de descans habilitades
 • Cal que us repartiu al llarg de tota l'andana per a una major fluïdesa
 • Deixeu baixar les persones del tren, abans de pujar vosaltres
 • No us atureu davant dels accessos per a evitar aglomeracions
 • Els aparells d'emergència del tren només i exclusivament s'han d'utilitzar per aquesta necessitat
 • No intenteu accedir o sortir dels trens després del senyal acústic de tancament de les portes
Consells i recomanacions pels PARTICIPANTS DE LA RUA

Abans i durant la celebració de l'esdeveniment

 • Reviseu els vehicles, així com el motor i el material elèctric i comproveu que funcionin correctament
 • Recordeu la importància de conèixer el recorregut, les vies d'evacuació, les zones de més aglomeració i els consells d'autoprotecció dels plans d'autoprotecció
 • No manipuleu, cap tipus d'element elèctric, per al qual no estigueu autoritzat
 • Disposeu d'extintors ubicats, en llocs de fàcil accés, per a poder apagar qualsevol conat d'incendi
 • Tingueu clares les possibles vies de sortida del vehicle i del recorregut
 • Eviteu sobrecarregar les instal•lacions elèctriques Deixeu espai suficient entre comparsa i comparsa per evitar accidents i interaccions en cas d'incendi
 • Seguiu les indicacions del vostre responsable de grup i dirigiu-vos a ell, en cas de dubte
 • Porteu aigua en ampolles de plàstic
 • No deixeu materials accessibles al públic que puguin suposar un perill per a la seva integritat física (per exemple pirotècnia, elements amb flama, etc.)
 • Si les carrosses o disfresses són de materials combustibles o fàcilment inflamables recordeu de no utilitzar cap element amb flama o guspires en les proximitats
 • No llenceu pirotècnia ni elements amb flama o guspires cap el públic, ja que també podrien dur disfresses combustibles o inflamables
 • A les carrosses ha d'anar personal que sàpiga com funciona el generador –com s'apaga- i també que sàpiga de l'ús dels extintors
 • Està totalment prohibit fer càrregues de combustible amb els generadors en marxa
 • El combustible s'ha de portar en dipòsits homologats i cal deixar-los en zones ventilades, lluny de focus de calor
 • La instal·lació elèctrica de les carrosses ha de ser adequada i ha de disposar de butlletí d'instal·lador o certificat d'idoneïtat
 • Tots els vehicles han de disposar de la corresponent ITV i de l'assegurança
 • Compliu amb totes les mesures de seguretat, amb l'objectiu de minimitzar la possibilitat d'accidents
 • Col·laboreu amb l'ajuntament amb la difusió dels consells per la població
En cas d'emergència
 • Contacteu amb el telèfon d'emergències 112 davant de qualsevol situació d'emergència que es presenti
 • Si us sentiu indisposats, adreceu-vos al punt d'assistència més proper
 • Si hi ha un incendi originat en aparells elèctrics, talleu el subministrament elèctric immediatament
 • En cas d'incendi intenteu mantenir la calma i penseu que el fum acostuma a ser l'element més difícil de superar
 • En el cas de que es produïssin allaus de persones, mostreu calma i faciliteu-los els consells que indica el pla d'autoprotecció a les persones presents, si cal aturant la música de les carrosses per fer-vos més audibles

Consells de seguretat per a prevenir els accidents en la preparació de les carrosses.

També podeu consultar i informar-vos dels consells i recomanacions que s'han de tenir en compte a l'hora de comprar una disfressa

Més informació sobre la celebració de Carnestoltes

Més informació sobre les Rues de Carnestoltes de les escoles, llars d'infants i esplais.