L'Agència Catalana de Consum ofereix consells adreçats a les persones consumidores i usuàries sobre determinats aspectes relacionats amb el consum, que poden ser del vostre interès.

Altres recomanacions importants que podeu consultar a l'Agència són:

Telefonia mòbil i internet

A partir del juny de 2017 trucar, enviar missatges o consultar internet quan es viatja dins de la UE ja no suposa cap sobrecost en la tarifa habitual del vostre operador. Per tant, podreu activar l'opció d'itinerància del vostre telèfon mòbil i fer-lo servir durant les vostres vacances arreu de la UE i els països de l'Àrea Econòmica Europea com si estiguéssiu a casa, sense preocupar-vos per la factura que us arribarà a la tornada. Més informació i preguntes freqüents.

Recomanacions davant l'absència de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia

Si una empresa es nega a facilitar-vos els fulls oficials de queixa, reclamació o denúncia, o no en disposa, heu de trucar a la policia a fi que aixequi acta dels fets i formular la reclamació en un full de paper en blanc, en el qual exposareu les mateixes dades que si d'un full oficial de reclamacions es tractés: és a dir, les dades de qui reclama, les de qui es denuncia, els fets, la data i la signatura de qui efectua la reclamació. Aquest escrit es presentarà per duplicat i us quedareu la còpia segellada.

Els establiments i les empreses que presten serveis han d'exhibir al públic, en un lloc visible, un cartell on s'anunciï la disponibilitat d'aquests fulls. En aquest cartell, també s'ha d'indicar un número de telèfon d'atenció ciutadana per realitzar consultes de consum i, si en disposa, també hi ha de constar el número de telèfon o l'adreça de correu electrònic d'atenció a les persones consumidores.

Si teniu una queixa, heu de seguir els següents passos:Pictograma de recomanacions

  1. Complimentar dades, exposar motius i aportar proves
  2. Dels tres exemplars, un és per l'establiment, un per la persona consumidora i l'original per a l'organisme habilitat
  3. Esperar 30 dies la resposta de l'establiment. Si en el termini d'un mes l'establiment o empresa no ha donat resposta o bé la resposta no es satisfactòria, les persones consumidores poden tramitar una sol·licitud de mediació o arbitratge i adjuntar el full de reclamació com a document

El full de queixa, reclamació i denúncia no és un instrument per a fer-ne qualsevol ús; s'han de tenir motius fonamentats i proves suficients que demostrin un comportament incorrecte per part dels establiments o empreses.