L'aigua és un recurs fonamental per a la vida i la salut de les persones, però requereix d' un tractament i una protecció adequades. Per tal d'evitar que alguns contaminants puguin arribar a les nostres aixetes, cal que els sistemes de subministrament d'aigua de consum assegurin un tractament adequat i garanteixin unes condicions sanitàries determinades.

L'Ajuntament vetlla per tal de garantir que: l'aigua subministrada sigui apta per al consum en el punt de lliurament al consumidor, per la qualitat de l'aigua de les piscines públiques i realitza  controls sanitaris periòdics de l'aigua de les fonts naturals del terme municipal.

El subministrament d'aigua de consum humà està controlat per una part per l'empresa gestora de l'ajuntament i per l'altra pel  Departament de Salut de la Generalitat.  L'Ajuntament supervisa les actuacions de gestió i control fetes i publica trimestralment els resultats analítics de l'aigua de consum.

Control de l'aigua d'aixeta 

L'any 2013 el programa de control de l'aigua de l'aixeta del consumidor en els edificis municipals considerats de risc.

Control aigua de piscines municipals

Amb l'objectiu de protegir les persones dels riscos físics, químics i microbiològics derivats de l'ús de les piscines, anualment es fan inspeccions de vigilància i control de  les condicions higienicosanitàries de les piscines  públiques de la ciutat.