El servei de Protecció de la salut té la responsabilitat de controlar les especies no protegides i considerades plagues, com ara rosegadors, aus urbanes, paneroles, mosquits, amb l'objectiu de  mantenir-los dins un llindar de tolerància, de forma que no provoquin molèsties. Aquest control es realitza a edificis i equipaments de titularitat o gestió municipal, i a la via pública.

Es realitzen accions programades i sistemàtiques, i s'atenen les incidències puntuals que ens arriben de la ciutadania.

Les actuacions de control de les plagues es basen en els principis de la lluita i gestió integrada, és a dir atenent a criteris de salut i mediambientals, de manera que els mètodes utilitzats siguin proporcionals a la problemàtica a tractar.

Les plagues que afecten als espais privats, són responsabilitat de la propietat del espai afectat.