Educació secundària i batxillerat

Tallers:

Visites:

Conèixer l'Anella Verda:

Treballs de recerca de la Gestió del cicle integral de l'aigua a la ciutat

 

Petjada ecològica dels nostres esmorzars

L'objectiu  de l'activitat és donar a conèixer l'impacte social i ambiental que generem amb l'esmorzar del grup-classe i de quina manera el podem reduir. Es farà l'anàlisi  de diferents ingredients d'un esmorzar a través d'un còmic, i posteriorment el càlcul de la petjada ecològica referent a l'alimentació ( tipus de dieta, origen dels aliments i residus ) i es reflexionarà sobre la manera de disminuir-la, fent propostes i cercant alternatives conjuntament. Per últim es faran propostes per a realitzar una campanya al centre educatiu i s'animarà als docents a dinamitzar-la amb el suport de les educadores.

Adreçat a : alumnes de 3r i 4t d'ESO

Objectius:

 • Aprendre a calcular la petjada ecològica
 • Relacionar el model d'esmorzar que porta l'alumnat amb les seves conseqüències ambientals
 • Identificar els canvis a fer en l'esmorzar per a reduir la petjada ecològica
 • Elaborar una proposta de campanya d'»Esmorzars Sostenibles» pel centre educatiu


Durada : 1 hora

Pujar

Fem sabó amb oli de cuina usat

Prèviament a la realització de l'activitat s'enviarà al docent de referència l'enllaç per accedir a l'activitat virtual. Serà una connexió en directe amb un educador/a ambiental que dinamitzarà l'activitat.

L'alumnat haurà de portar el material necessari per a la realització de l'activitat (es comunicarà al docent de referència al formalitzar la reserva).

S'enviarà un vídeo de mostra del taller per a què els docents puguin organitzar l'alumnat i el material.

L'educadora/a realitzarà una breu  presentació teòrica sobre on va cada residu, la importància de la separació en origen i els impactes de la no separació de l'oli.

A continuació es realitzarà el taller de reciclatge d'oli de cuina usat. L'educador/a farà en temps real tots els passos i l'alumnat els haurà de reproduir seguint les indicacions de l'educador/a. És imprescindible la col·laboració i participació dels docents per assegurar-se que fan els passos correctament i se segueixen les normes de seguretat.

Un cop elaborat el sabó es facilitaran les instruccions finals fins a poder-lo utilitzar.

Es posarà a disposició del docent de referència una fitxa d'activitats complementàries per donar continuïtat a l'activitat de manera autònoma.

Material de suport: 
L'activitat és virtual per tant és necessari que a l'aula del grup participant disposi d'un ordinador amb connexió a internet, pantalla gran, altaveus, micròfon i càmera per facilitar la interacció de l'educador/a amb el grup a través de la pantalla.
Cada alumne haurà de portar el material necessari per fer l'activitat (el docent responsable rebrà un mail amb el llistat de material un cop faci la reserva).
L'aula on l'alumnat faci l'activitat ha d'estar ben ventilada i disposar d'un punt d'aigua proper.

Material a càrrec de: 
El centre ha de disposar d' ordinador amb connexió a internet, pantalla gran, altaveus, micròfon i càmera.
El centre ha de disposar d'una aula ben ventilada i amb un punt d'aigua proper.
L'alumnat haurà de portar el material de seguretat d'ús individual.

Adreçat a : Alumnes d'educació secundària i batxillerat

Objectius :

 • Prendre consciència sobre la necessitat de reduir, reutilitzar, separar i reciclar els residus.
 • Conèixer el valor que tenen els residus i en concret l'oli domèstic.
 • Experimentar la transformació de l'oli domèstic de fregir en sabó.Prendre consciència sobre la necessitat de reduir, reutilitzar, separar i reciclar els residus.

Durada : 1 hora i 30 minuts

Pujar

 

Scape Room: Retorn a la Terra

La base de l'Escape Room és un futur incert, on el consumisme i el materialisme han portat a l'esgotament dels recursos naturals, la gana i desnutrició de la societat occidental, que ha de permetre als participants prendre consciència sobre la necessitat de fer un consum responsable i de separar i reciclar els residus que generem, i com a premissa imprescindible per poder sortir de la sala de joc havent resolt els enigmes relacionats amb la gestió dels residus. L'activitat es realitza per un grup classe que a la vegada s'organitzarà en 4 grups de treball. L'escape es muntarà en un espai ampli del centre educatiu. La ubicació serà fixa i seran els grups classe participants els què aniran rotant. Es recomana programar els diferents grups classe el mateix dia, en horaris consecutius.


Objectius :

 • Oferir una activitat educativa per a infants i joves basada en un joc d'escapament però amb el fil conductor de la recollida selectiva i la prevenció de residus a escala local i global mitjançant la gamificació.
 • Valorar la importància de la correcta separació en origen i el benefici que s'obté del reciclatge dels residus
 • Fomentar el treball en grup i la participació activa de l'alumnat.

Adreçat a : Alumnes d'educació primària i ESO.

Durada: 1 hora per grup classe.

Pujar

Saps què compres?

S'expliquen els conceptes de consumisme, el comerç just, els residus que es generen, la procedència dels productes que comprem, l'impacte ecològic dels diferents productes i consells per consumir responsablement.

Joc on l'alumnat comprova si consumeixen d'una manera sostenible i aprendran a valorar aquells productes ecològics que generen un mínim impacte en el medi ambient en comparació a d'altres.

Adreçat a : Alumnes de cicle superior de primària i secundària

Objectius :

 • Conèixer els conceptes de comerç i consum sostenible
 • Aprendre quines tipologies d'embalatges existeixen i quins son els més sostenibles a nivell mediambiental
 • Conèixer els diferents materials amb els que s'elaboren les peces de roba i aprendre quins d'aquests materials són els més ecològics

Durada : 1 hora i 30 minuts

Pujar

Energia solar tèrmica

Es muntaran i posaran en funcionament uns equips solars tèrmics per comprovar com es pot escalfar aigua per a diferents aplicacions amb l'enrgia del sol.

Adreçat a : Alumnes d'educació secundària obligatòria, de batxillerat tecnològic i de formació professional

Objectius :

 • Conèixer la problemàtica energètica i l'energia solar tèrmica com a part de la solució

Durada : 3 hores
Materials: dossier per l'alumnat

Pujar

Energia solar fotovoltaica

Muntatge de quatre maquetes de cases que funcionen únicament amb energia solar fotovoltaica per obtenir l'electricitat. Els alumnes faran la instal•lació elèctrica amb la col•locació dels aparells de consum ( llums convencionals, llums de baix consum i timbres ).

Adreçat a : Alumes d'educació secundària obligatòria.

Objectius :

 • Conèixer les alternatives de l'electrificació convencional
 • Conèixer el gran problema energètic actual i la manera que l'energia solar fotovoltaica pot ajudar a arreglar-lo

Durada: 2 hores

Pujar

Abaixa el volum

Mitjançant la reproducció de dos ambients diferenciats : un de relaxació i un altre d'excitació sonora i de diferents sons quotidians que provenen de la ciutat. Es treballarà els conceptes: silenci, so i soroll, les politiques de contaminació acústica i la tolerància subjectiva als sorolls.

Consta d'una part pràctica on l'alumnat mitjançant un sonòmetre realitza una presa de dades de diferents situacions sonores del centre educatiu.

Per finalitzar, analitzen les dades recollides, els efectes nocius per la salut i fan propostes de possibles millores a nivell de centre i ciutat.

Adreçat a : Alumnes de primer cicle de secundària

Objectius :

 • Apreciar el silenci com un element de millora de la qualitat de vida de les persones.
 • Utilitzar un aparell de mesura de soroll i conèixer la unitat de mesura.
 • Comprendre els efectes nocius sobre la salut de la contaminació acústica.

Proposar accions per desenvolupar.
Durada : 2 hores

Pujar

D'on ve l'emergència climàtica? Què podem fer per combatre-la?

Per a primer cicle d'ESO: Taller dinamitzat a partir d'un còmic sobre la vida d'un tomàquet per conèixer el cicle de producció agrícola. Descobrirem que hi ha models de producció molt diferents, i per tant històries de vida de les hortalisses molt diferents també. Cadascun influeix en major o menor mesura en el Canvi Climàtic: emissió de gasos d'efecte hivernacle, consum de combustibles fòssils, contaminació atmosfèrica...
D'aquesta manera provarem d'establir la relació entre el propi consum i el Canvi Climàtic. 

Per a segon cicle d'ESO i Batxillerat: Explicació teatralitzada que permet debatre sobre el Canvi Climàtic (causes, conseqüències i solucions, sobretot solucions) des de diferents punts de vista: es confronten tres discursos que existeixen en l'actualitat al voltant d'aquest problema global: el sobiranista alimentari o agroecològic, el tecnooptimista i el de la geoenginyeria. Es realitzen dinàmiques per tal d'afavorir la reflexió, el debat i la participació dels joves. 

Adreçat : ESO i Batxillerat

Objectius:

 1. Per a primer cicle d'ESO:
 • Plantejar de manera crítica l'existència de diferents models de producció agrícola
 • Donar eines per establir la relació entre el consum alimentari i els efectes que causen el canvi climàtic
 • Introduir les vessants socials i econòmiques, a més de l'ecològica, del canvi climàtic

    2. Per a segon cicle d'ESO i Batxillerat:

 • Donar a conèixer diferents discursos sobre un mateix tema: el Canvi Climàtic
 • Plantejar de manera crítica l'existència de diferents discursos socials i polítics sobre problemàtiques ambientals
 • Desenvolupar eines per afrontar l'existència de diferents discursos, com la contextualització o els interessos que els creen
 • Treballar les habilitats de diàleg, debat i raonament col·lectiu

Durada : per a primer cicle d'ESO 1 hora; per a segon cicle d'ESO i batxillerat 2 hores

Pujar

Vehicles elèctrics i mobilitat sostenible

Taller pràctic i dinàmic que consta de dues parts. La primera, a l'aula, i amb el suport d'un audiovisual , s'expliquen els avantatges dels vehicles elèctrics davant dels de benzina, en quant al soroll, contaminació, canvi climàtic, etc. Després al pati de l'escola es mostra una bicicleta elèctrica i els alumnes poden provar com funciona.

Adreçat a : Alumnes de segon cicle de secundària i batxillerat

Objectius :

 • Descobrir un mitjà de transport alternatiu a les motocicletes de benzina, no contaminant i silenciós
 • Comprendre la limitació dels recursos naturals
 • Provar i observar com funciona un vehicle elèctric

Durada : 2 hores

Pujar

Mesurem la contaminació

Activitat on els alumnes podran mesurar diferents paràmetres que permetin entendre quins són els tipus de contaminació presents a l'entorn, quina relació tenen amb els nostres hàbits quotidians i quins efectes tenen sobre la nostra salut, la biodiversitat i l'entorn. L'activitat es basa en realitzar 5 proves, inclosa la visita a la cabina de control atmosfèric de la Rambleta del Pare Alegre. En cada una d'elles es treballa una temàtica diferent relacionada amb la contaminació i la posada en comú final permetrà assolir una visió global de la nostra ciutat i treballar per millorar la qualitat ambiental.

Adreçat a: alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària i ESO

Objectius:

 • Identificar els tipus de contaminació presents a la ciutat, les seves causes i conseqüències.
 • Donar a conèixer el concepte de salut ambiental.
 • Relaciona cada tipus de contaminació amb els hàbits quotidians passats i presents.
 • Prendre mesures de diferents tipus de contaminació i interpretar els resultats.
 • Fomentar hàbits quotidians saludables per millorar la qualitat ambiental de l'entorn directe

Durada: 2 hores

Lloc on es realitza: Cabina de control atmosfèric de la Rambleta del Pare Alegre,4

Materials: A càrrec dels participants: llapis o boli. A càrrec de l'educadora: làmines amb diferents tipus de contaminació. Aparells per mesurar i fitxes d'instruccions i recollida de dades per a cada prova.

Pujar

 Eco - Escola: com cuidar el medi ambient des de l'aula .
En aquest taller aprendrem què podem fer cada un de nosaltres a l'escola per millorar el nostre entorn, com reciclar, com reduir els residus que generem a classe, com estalvia aigua quan anem al wàter i llum a l'aula, etc. Farem un petit estudi de l'impacte que tenim sobre el medi que ens rodeja i quines tècniques que apliquem a l'escola podem aplicar també a casa. Per acabar, realitzarem una dinàmica per a obtenir solucions als problemes que hem detectat i rebrem un diploma de defensors del medi ambient!.

Adreçat a : cicle superior de primària i ESO

Objectius:

 • Aprendre noves tècniques i recursos que promoguin les 3R ( reduir, reutilitzar i reciclar)
 • Estimular el pensament crític amb les pròpies conductes
 • Prendre consciència de la influència de l'home en el medi natural

Durada : 1 hora i 30 minuts

Pujar

 

L'aigua i el cos humà

Per què bevem aigua? Quin és el recorregut que fa l'aigua dins del nostre cos? Per què suem? Són algunes de les preguntes que ens plantejarem i intentarem resoldre mitjançant petits experiments i la  interpretació de textos científics. Dividirem l'alumnat en quatre grups on treballaran en equip per resoldre totes aquestes preguntes i al final exposarem a la resta de companyes/ys les nostres conclusions

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària, ESO i batxillerat

Objectius :

 • Aprendre les funcions de l'aigua al nostre organisme i  que és essencial per a la vida
 • Entendre que els sistemes no actuen separadament sinó que formen part d'un conjunt i actuen sinèrgicament
 • Aprendre que ha significat l'evolució de l'aigua per a la millora de la higiene, la sanitat i el confort
 • Capacitar per a destriar críticament la informació essencial de diferents textos científics
 • Desenvolupar i estimular l'observació, deducció i imaginació

Durada: 1 hora

Pujar

 

Té gènere l'aigua?         
  
Exposició itinerant, on a partir de fotografies i textos, distribuïts en set plotters, es fa un recorregut pel rol que desenvolupa la dona al món en relació a l'aigua, les lluites que hi ha en la seva defensa com a dret universal i la necessitat de prendre consciència d'un consum sostenible i responsable del plàstic.

1. Presentació "Dones d'aigua": Defensem la gestió pública i democràtica de l'aigua.
2. Les dones i el dret a l'accés a l'aigua.
3. L'arribada de l'aigua corrent a les nostres llars.
4. La lluita de les dones per la defensa de l'aigua com a bé comú.
5. Lluites a Catalunya per la recuperació dels rius Ebre, Ter, Llobregat i Besòs i els conflictes a l'Estat Espanyol. 
6. La remunicipalització a Terrassa.
7. El sabor de l'aigua de l'aixeta: un repte.

Adreçat a:  Alumnat d'educació primària, ESO i batxillerat.

Objectius

 • Conscienciar sobre el paper invisible de la dona en l'accés a l'aigua en algunes parts del món.
 • Difondre el protagonisme de les dones en la lluita contra el poder d'algunes multinacionals que contaminen els rius i els seus hàbitats.
 • Conèixer el paper de la Taula de l'Aigua en la consecució de la seva gestió pública i democràtica a Terrassa.

Durada: 15 / 21 dies.

Pujar

 

Las Damas Azules         
 
Visionat del documental "Las Damas Azules" de la directora Berengere Sarrazin i produïda per Enginyeria sense fronteres. La projecció mostra l'exemple de més de tres anys de lluita per l'aigua amb el consegüent empoderament i creixement personal de les dones d'una zona minera del nord del Perú. Finalitzada la pel.lícula s'obrirà un debat per analitzar el seu contingut.

Aquesta activitat es complementària de l'exposició: Té gènere l'aigua?

Adreçat a: Alumnat d'ESO i batxillerat.

Objectius

 • Conscienciar sobre el paper invisible de la dona en algunes cultures.
 • Difondre el protagonisme de les dones en la lluita contra el poder de les multinacionals que contaminen rius i els seus hàbitats.
 • Difondre el dret a l'aigua com un dret humà i univesal.
 • Donar a conèixer la Taula d'Aigua de Terrassa.

Durada: 1.30 h

Pujar

 

Tast d'aigua       

Taller de tast d'aigua que ens permetrà avaluar i comparar les propietats organolèptiques de l'aigua a partir de quatre mostres diferents, de l'aixeta, d'una font, de tractament d'osmosi i d'aigua envasada, i reflexionar com cadascuna d'aquestes procedències suposen un important impacte social, ambiental i econòmic.
Estructura del taller:
a) Tast d'aigua.
b) Avaluació de l'aigua: fase visual, olfactiva i de boca.
c) Avaluació dels impactes vers l'entorn i econòmics.
d) Debat.

Adreçat a: Alumnat d'ESO, batxillerat i cicles formatius.


Objectius

 • Posar en valor la qualitat de l'aigua de xarxa i potenciar el seu consum bebible.
 • Elaborar una base de dades a partir dels resultats obtinguts dels tallers.

Durada: 2 h

Materials : 24 gots o copes de vidre, 4 gerres, tovallons de paper

Preu: 40-50€

Pujar

Ofegades pels deutes

L'activitat té una marcada orientació social, on es problematitza la situació de pobresa energètica que es pateix a moltes llars de Catalunya, i els impactes que això té sobre les persones a nivell de salut, social, emocional, etc. L'activitat comença amb la projecció d'un vídeo en que hi intervenen dos testimonis que pateixen pobresa energètica i no tenen accés a l'aigua i al sanejament garantit tal com reconeix el Dret Humà a l'Aigua. També hi intervé l'Aliança contra la Pobresa Energètica i la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca tot presentant la llei 24/2015 i l'Agència de Salut Pública de Barcelona que aporten la problemàtica en qüestions de salut i el Col·legi Oficial de Treball So- cial de Catalunya que parla del seu dia a dia treballant a serveis socials.

Una vegada visualitzat el vídeo, es dividirà l'alumnat en grups per abordar la problemàtica visualit- zada mitjançant la participació en un joc de rol i una posada en comú al final. Una part de l'alum- nat assumirà casos reals de pobresa energètica, mentre que també hi haurà els rols d'empresa d'aigua privada, pública, serveis socials, ajuntament, comunitat de veïnes i moviments socials. En finalitzar l'activitat l'estudiantat estarà en condicions de conèixer què és la pobresa energètica i identificar quins impactes té sobre les persones a nivell social i econòmic, com fer-hi front i quines són les seves causes.

Adreçat : Batxillerat i cicles formatius

Objectius:

 • Donar a conèixer la problemàtica de la pobresa energètica, conèixer els drets de la ciutadania en relació als serveis bàsics, fer un debat sobre aquests drets i com es concreta dins de Terrassa i veure els recursos que existeixen a la ciutat per afrontar aquest tema.

Preu: 175€ per grup classe.

Pujar

Coneguem els ecofeminismes

L'Ecofeminisme posa en valor allò que permet el sosteniment de la vida, tant en la cura de les persones com del planeta, i pretén trobar solucions comunes en les dues problemàtiques globals. Amb aquest taller entendrem a través de diferents dinàmiques participatives, el vincle i relació que hi ha entre l'ecologisme i el feminisme, es reflexionarà sobre les causes de les crisis socioambientals, les conseqüències i les solucions que proposen els Ecofeminismes. Acabarem pensant què podem fer en el dia a dia per posar en pràctica aquestes solucions.

Adreçat : 2n cicle de la ESO i batxillerat

Objectius :

 • Donar a conèixer la proposta de l'Ecofeminisme.
 • Abordar conflictes socioambientals des de la perspectiva de Justícia Global.
 • Desenvolupar l'esperit crític per l'anàlisi del món.
 • Treballar les habilitats de diàleg, debat i raonament col·lectiu.

Durada: 2 hores

Pujar

No t'ho creguis tot! Falsos mites alimentaris

Què amaguen els aliments? És perillós consumir un aliment caducat? els conservants son bons o dolents? Com reacciona el nostre cos davant d'un al·lergen alimentari? Netegem o desinfectem? Què hem de saber dels ous frescos? Què son les contaminacions creuades? El 50% dels brots d'intoxicació alimentària son produïts a l'àmbit particular...

Aquestes son algunes de les preguntes que ens podem plantejar i que volem resoldre mitjançant un taller teòric-pràctic. Parlem de seguretat i higiene alimentària. La sessió tractarà els temes més destacats a través de l'impacte de casos reals i el joc interactiu per equips on els diferents grups hauran de raonar les seves respostes que seran el fil conductor de l'activitat per desmitificar falsos mites a cuina.

Adreçat a : Alumnes de primer cicle d'Educació Secundària

 • Apropar les bones pràctiques higièniques dels aliments als alumnes a través de dinàmiques que impliquen i motiven amb la finalitat que siguin capaços d'adoptar mesures de prevenció i hàbits segurs front als riscos presentats en l'àmbit alimentari. 
 • Donar a conèixer i sensibilitzar l'alumnat sobre les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. 
 • Saber interpretar les etiquetes dels aliments envasats.
 • Desmitificar falses creences i costums a cuina a través del joc.
 • Fomentar el treball en equip i promoure l'esperit crític.

Material: Projector, accés a internet i dispositius tipus tableta o PC portàtil (1 per grup de treball)

Durada : 1h30'

Pujar

Fem ciència ciutadana: descobrim la biodiversitat urbana

Itinerari per un parc o jardí del municipi on s'avaluarà la presència de la biodiversitat urbana a través de l'app iNaturalist o Natusfera. S'identificarà la flora, els invertebrats i els vertebrats presents a l'espai amb l'ajuda dels educadors i s'aniran pujant les observacions a l'aplicació. En finalitzar el matí es compartiran els resultats obtinguts i es valorará l'estat de la biodiversitat a la ciutat.

Objectius.

Conèixer aplicacions de ciència ciutadana col.laborativa i descrobrir-ne el potencial
Descobrir la riquesa de la biodiversitat urbana i conèixer la presència i problemàtica de les espècies al.lòctones invasores

Obtenir informació útil per a realitzar una diagnosi col.laborativa de la biodiversitat urbana a Terrassa

Adreçat a: alumnes d'educació secundària

Durada: 3 hores (1 h a l'aula i 2 h d'itinerari )

Observacions : Caldrà un telèfon mòbil o tauleta per a grups de 5 alumnes. Les aplicacions son compatibles amb Android i Apple.

Pujar

Connecta't al Consum responsable d'energia

Proposta educativa que té per objectiu donar a conèixer l'elevat consum d'energia que es realitza en el dia a dia i el seu origen amb la finalitat de prendre consciència dels impactes que aquest fet té sobre el medi ambient i la salut de les persones. També es farà una reflexió sobre les bones pràctiques que es poden incorporar a la vida quotidiana per a dur a terme un consum energètic responsable en tots els àmbits quotidians.
L'activitat s'estructura en dos blocs:

Bloc 1: Què és l'energia? On es consumeix?, introducció al concepte d'energia, d'on prové, on gastem més energia a la llar i quins impactes ambientals i sobre la salut té el consum excessiu. A través d'una dinàmica experimental, els participants analitzaran el consum elèctric dels aparells elèctrics i electrònics més habituals.

Bloc 2: Estudi i interpretació de la factura de la llum. També es coneixeran quines estratègies es poden aplicar a casa i al centre educatiu per aconseguir un estalvi energètic alhora que un estalvi econòmic.

Objectius:

 • Sensibilitzar sobre l'elevat consum d'energia en la vida diària
 • Prendre consciència dels impactes de l'actual model de producció i consum d'energia sobre el medi ambient i la salut de les persones.
 • Conèixer les principals característiques del model actual de distribució i comercialització d'energia
 • Analitzar la factura elèctrica i identificar els principals conceptes que hi apareixen
 • Donar a conèixer les accions que es poden dur a terme per reduir l'import de la factura i la despesa energètica en l'àmbit domèstic.

Adreçat a: alumnes de primer cicle d'ESO

Durada: 1,5 hores

Lloc: aula que disposi d'endolls i es pugui agrupar l'alumnat en 5 grups de treball.

Pujar

 

Visita a la deixalleria de Can Casanovas

L'alumnat veurà d'una deixalleria municipal com a servei de la ciutat.

El dia de la visita, els alumnes hauran de portar material que hauran recollit selectivament a casa seva o a l'escola,i que sigui admès a una deixalleria.

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà i superior de primària, secundària i batxillerat

Objectius :

 • Donar a conèixer el servei de deixalleria
 • Fomentar l'hàbit de col•laboració en la separació dels materials per poder-los aprofitar posteriorment

Durada : 2 hores

Pujar

Coneix el CTR-Vallès. Missió Residus

Prèviament a la realització de l'activitat s'enviarà al docent de referència l'enllaç per accedir a l'activitat virtual. Serà una connexió en directe amb un educador/a ambiental que dinamitzarà l'activitat.

L'educadora/a dinamitza virtualment l'interactiu "Missió residus" on es plantegen diferents escenaris (mercat, casa i bateria de contenidors). A cada escenari es realitzen diverses preguntes que l'alumnat haurà de respondre de manera cooperativa.

A continuació es visionarà el vídeo de 360º per conèixer el Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental. L'alumnat podrà veure imatges reals dels residus,  la maquinària i el funcionament de la planta.

L'activitat finalitza amb un dinàmica senzilla per tal de reforçar els conceptes més importants de l'activitat.


Es posarà a disposició del docent de referència una fitxa d'activitats complementàries per donar continuïtat a l'activitat de manera autònoma.


Material de suport: 
L'activitat és virtual per tant és necessari que a l'aula del grup participant disposi d'un ordinador amb connexió a internet, pantalla gran, altaveus, micròfon i càmera per facilitar la interacció de l'educador/a amb el grup a través de la pantalla.

Material a càrrec de: 
El centre ha de disposar d' ordinador amb connexió a internet, pantalla gran, altaveus, micròfon i càmera.

Adreçat a : Alumnes de 2n cicle d'ESO (3r i 4t d'ESO)

 

Objectius:

 • Conèixer quin és el procés que viuen els residus després de la seva recollida.
 • Treballar en profunditat la importància de separar correctament els residus a casa.
 • Conèixer les instal·lacions de tractament de residus de la comarca.

Durada : 1 hora i 30 minuts

Pujar

 

Pràctica de producció de Biogas a Can Barba

L'activitat es realitza a la Planta de Biometanització de Can Barba i s'inicia amb una presentació on s'explica què és el biogàs, com es genera, quines aplicacions té i la relació de les activitats quotidianes que realitzem els ciutadans i la seva repercussió en la generació de residus. S'inclouen diverses qüestions per avaluar i aclarir conceptes amb els alumnes, al voltant del procés que segueixen els residus d'es d'un punt de vista tècnic i científic..

Després de l'explicació, el grup es divideix: la meitat dels alumnes visiten les instal·lacions de la Planta de Biometanització de Can Barba i l'altra meitat realitzen una pràctica al laboratori de la planta simulant el procés de producció de biogàs real de la instal·lació. Després els grups s'intercanvien.

L'activitat acaba amb la posada en comú i conclusions dels treballs duts a terme.

Objectius:

 • Determinar la quantitat de biogàs que pot produir una mostra de residu orgànic. 
 • Observació dels resultats en funció de diferents condicions: recollida selectiva, humitat, temperatura, etc.
 • Familiaritzar als alumnes tant amb les tècniques de mesura com amb les condicions que permeten que els residus es transformin en una font d'energia.

Adreçat a : alumnes de batxillerat i/o segon cicle d'ESO

Durada: 3 hores 

Pujar

Visita a les instal·lacions de Taigua

Visita a la planta de tractament i potabilització que Taigua  té instal·lades al riu Llobregat, al terme d'Abrera i que capta l'aigua del riu, la tracta, la  potabilitza i l'envia fins als dipòsits de Terrassa per abastir als ciutadans

Adreçat a : Alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària, ESO i batxillerat

Objectius :

 • Donar a conèixer la història i l'actualitat de l'abastament d'aigua a Terrassa i el seu funcionament.
 • Conèixer el cicle integrat de l'aigua
 • Sensibilitzar sobre la importància de l'aigua

Durada: 1 hora

Pujar

 

Bonvilar, un espai periurbà en constant transformació

A partir d'un estudi monogràfic coneixeran l'evolució històrica del paisatge de Can Bonvilar i identificarem  les tensions i els conflictes existents a l'actualitat entre les diverses funcions urbanes que pot realitzar. Tot plegat per entendre que el paisatge està en constant construcció i que la forma que pren depèn de tots i totes.

Adreçat a : Alumnes d'educació secundària

Objectius :

 • Conèixer les característiques i les tensions pròpies dels espais periurbans
 • Entendre el paisatge com a patrimoni de la comunitat
 • Adonar-se que el paisatge és el resultat de complexos naturals i humans i que, per tant, estan en constant transformació
 • Participar de forma activa, respectuosa, fonamentada i crítica en el debat social al voltant del tipus de paisatge en el que volem viure

Lloc d'aplicació : Centre d'informació Ambiental Bonvilar

Durada : 1-2 hores de treball  previ a l'aula

Visita i itinerari de 3 hores al CIAB

2 hores de treball posterior a l'aula

Preu : El transport va a càrrec de l'escola

Pujar

Biodiversitat a l'Anella Verda

Al llarg d'un itinerari realitzarem un treball de camp per descobrir el paisatge i la biodiversitat de l'Anella Verda de Terrassa. Amb instrumental de mesura i a partir de material cooperatiu, estudiarem les condicions ambientals i la flora dels hàbitats de l'Anella Verda (camps, boscos i torrents) per adonar-nos de com aquest paisatge divers afavoreix la biodiversitat.
També reflexionarem sobre els avantatges de preservar aquest paisatge, dels projectes previstos per millorar els seus valors ecològics,econòmics i socials i de com odem participar els ciutadans.

Abans de la sortida, podreu preparar el treball de camp des de l'aula amb la projeció d'un pdf que presenta l'Anella Verda i els objectius, l'itinerari i la metodologia del treball de camp.

L'activitat finalitza amb l'elaboració d'un mural que presenta la biodiversitat de l'Anella Verda utilitzant les dades i les mostres obtingudes duran el treball de camp.

Els centres escolars propers al Parc Agroforestal, poden iniciar el treball de camp des del mateix centre escolar on els anirà a buscar el monitor

Adreçat a : Cicle mitjà i superior de primària i ESO

Objectius :

 • Conèixer el territori i el paisatge de l'Anella Verda de Terrassa.
 • Adonar-se dels valors ecològics, socials i econòmics de l'Anella Verda de Terrassa.
 • Practicar el mètode científic i el treball cooperatiu estudiant la biodiversitat de l'Anella Verda.
 • Conèixer els projectes de conservació i millora del paisatge i la biodiversitat de l'Anella Verda amb sentit crític i adonar-se de la importància de la participació dels ciutadans.

Durada: Mig matí
Lloc on es realitza : Podeu escollir fer la sortida i el treball de camp entre 4 àmbits diferents de l'Anella Verda:

 • Sector nord-est de l'Anella Verda: la muntanyeta de Can Boada.
 • Sector nord de l'Anella Verda: Parc Agroforestal de Terrassa.
 • Sector nord-est de l'Anella verda: entorns de Mossèn Homs i del Centre d'Informació Ambiental Bonvilar (CIAB)
 • Sector sud-est de l'Anellas Verda: entorns de Torrebonica i l'àrea d'esplai del Pi gros.

Si escolliu l'àmbit que us és més proper no us caldrà autocar, ja que l'educador us vindrà a buscar i iniciarà l'activitat des del mateix centre educatiu.

Pujar

 

Plantem un arbre!

Activitat a desenvolupar en un espai natural de l'Anella Verda a determinar. Es repartiran les plantes i les eines per grups i s'explicarà les diferents espècies de plantes, l'hàbitat i la tècnica per plantar.

Objectius:

 • Col.laborar en la conservació i recuperació dels espais naturals
 • Conèixer la vegetació de la zona
 • Aprendre la tècnica per plantar un arbre
 • Donar a conèixer l'Anella Verda de Terrassa

Adreçat : Alumnes de cicle superior de primària i de secundària

Durada: 2.30h
Calendari : gener, febrer i març

Pujar