Les línies de Transport Públic a Demanda (TAD) o flexibles donen resposta a les necessitats de mobilitat dels barris disseminats aïllats dels nuclis compactes, en els quals hi ha poca demanda i és inviable la implantació d'un servei de transport públic urbà tradicional.

A diferència del sistema tradicional, el transport a demanda no s'ajusta a uns horaris fixos, on els vehicles que donen servei recorren el mateix itinerari urbà en unes hores determinades, sinó que aquests només circulen quan són sol·licitats per les persones usuàries, les quals, mitjançant diferents canals de comunicació (aplicacions mòbils, números d'atenció telefònica...) i d'acord amb una certa flexibilitat horària, poden reservar el servei amb un determinat temps d'antel·lació, indicant l'itinerari i l'horari desitjat

Els vehicles que s'utilitzen per al transport a la demanda acostumen a ser autobusos de dimensions reduïdes (minibusos, microbusos o midibusos), però a vegades també s'empren taxis.

Terrassa compta amb dues línies de transport púbic urbà que funcionen sota demanda: la L12 flex de Can Palet de Vista Alegre, i la L18 de les Martines. La L12 flex combina un horari fix amb el servei a demanda, i és operada per microbusos, mentre que la L18 només funciona sota demanda i és operada per taxis. Les condicions i les característiques de cadascuna, així com el procediment de sol·licitud del servei són diferents. Podeu consultar-les als següents enllaços:

L12 FLEX Can Palet de Vista Alegre

 

L18 FLEX Les Martines*

*Des del 4 de setembre de 2023, l'horari de disponibilitat del servei de matí comença a les 7.30h i el de la tarda a les 15.00h