Amb el desplegament del Pla per a la Diversitat Afectiva Sexual i d'Identitat de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa (Pla DASIG 2022-25) des del servei LGTBIQ+ de l'Ajuntament de Terrassa, es va plantejar el repte de 'Promoure la intersecció entre els eixos de la diversitat afectiva, sexual i de gènere i a la diversitat d'origen nacional, cultural, ètnic i religiós en la creació de polítiques municipals'. Dins d'aquest repte, es troben diverses fites i accions. S'emmarca aquesta proposta dins la Fita B que és la de 'Visibilitzar a la ciutat l'encreuament de la diversitat afectiva, sexual i de gènere, i la diversitat d'origen nacional, cultural, ètnic i religiós' i dins la fita concretament, l'acció 3.B.1 'Elaboració i difusió de materials i estudis per donar visibilitat a marcs culturals, religiosos i ètnics diversos pel que fa a la definició i vivència de la sexualitat i del gènere, que conviuen a la ciutat'.

Des de l'equip del Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa (SAI DASIG), i a través de l'atenció individual i grupal s'observa i detecta la necessitat de tenir recursos i eines pedagògiques per part de les professionals, per poder treballar amb la població adolescent i jove, que és la que actualment s'atén amb major nombre. Tenint en compte, però, altra població que s'atenen com persones LGTBIQ+ en situació d'asil, persones adultes, familiars, a les quals  també es poden acompanyar utilitzant el recurs i en puguin treure utilitat.

Seguint doncs aquesta detecció i el repte esmentat anteriorment, des de l'equip del SAI DASIG es decideix plantejar la creació d'un material que permeti treballar amb mirada crítica i ampliar mirades així com desconstruir biaixos. I es planteja amb un treball conjunt amb el servei de Ciutadania per poder treballar des d'una mirada menys monofocal i més compartida. També en coordinació amb el servei de Joventut així com amb l'acompanyament i assessorament de persones i d'entitats especialitzades.

Objectius:

  •  Creació d'un material pedagògic per treballar en l'atenció en l'àmbit individual i grupal amb persones adolescents i joves.
  •  Elaborar un material que permeti reflexionar i parlar sobre l'encreuament de la diversitat sexual, afectiva i de gènere amb la diversitat d'origen nacional, cultural, ètnic i religiós a diverses professionals.
  •  Desmuntar mites amb biaix eurocèntric sobre les vivències i realitats de la DASIG així com mites cis heteronormatius respecte a la DASIG.
  •  Conèixer diverses persones referents i representativitat diversa de la DASIG i la diversitat cultural, religiosa i d'origen nacional i ètnic.
  •  Promoure eines per a la reflexió sobre conceptes en relació amb les diversitats.

Metodologia

Es plantegen que els continguts del joc siguin adaptats a les realitats i necessitats de la població a qui s'ha de dirigir. I també que sigui adaptat a l'actualitat, així com, a diverses edats i contextos. Per aquest motiu, es proposen eines que permetin aproximar-se a través de processos participats per persones joves i adolescents.
Es va realitzar un qüestionari en línia per a persones d'entre 12 i 25 anys on es van preguntar de forma anònima i voluntària opinions i creences sobre diferents temes (gèneres, sexualitats, racisme, religió, cultura, masculinitats, etc) així com sobre referents en les xarxes socials, artistes i llocs d'aprenentatges sobre aquestes temàtiques. Es van obtenir un total de quasi 600 respostes.
Es va realitzar també una proposta per partcipar-hi de forma presencial a través d'una dinàmica on hi van participar dues aules d'un centre educatiu, un grup d'un espai jove i dos grups de persones joves voluntàries.
Actualment, l'elaboració del material està en procés de buidatge de la informació aconseguida per tal de poder tenir els continguts del material pedagògic i amb assessorament especialitzat poder fer un material jugable i editar-lo.