Oferta Formativa del Conservatori Professional

El Conservatori de Terrassa ofereix ensenyaments professionals de música que condueixen a una titulació amb validesa acadèmica oficial. 

Per accedir a aquests ensenyaments cal superar una prova específica que convoca anualment el Departament d'Ensenyament. Aquest accés es pot fer a primer o a qualsevol dels altres cursos. L'alumnat que superi els ensenyaments d'aquesta etapa obtindrà el títol professional de música, en què constarà l'especialitat cursada.

Pla d'estudis de grau professional

Aquest pla té com a objectiu formar a bastament l'alumnat en tots els àmbits necessaris per afrontar els estudis de Grau Superior de música i la posterior professionalització.

Són estudis de caràcter oficial que s'estructuren en tres cicles (dos cursos per cicle), i també poden conduïr a l'obtenció del títol de batxiller en cas que es cursin les assignatures comunes de batxillerat.

Assignatures optatives

Àmplia oferta d'altres cursos que no estan adscrits a cap pla d'estudis i d'assignatures optatives tant pel Grau Professional com per a l'Ensenyament Avançat.

Grups de Jazz i música moderna, TAI (Taller Artístic Interdisciplinar), Conjunt instrumental, Improvisació, Conjunt Orff, Acústica, Cor , Tècniques de lectura, Música de cambra, Educació corporal, Harmonia, Estètica, Instrument complementari , Acompanyament, Estudis de postgrau, Preparació prova de Grau Professional, "Un tastet musical" (Introducció a la didàctica de la música), Informàtica musical.