COMPRES? LLOGUES? EVITA SORPRESES AMB ELS SUBMINISTRAMENTS ENERGÈTICS

Resolem els dubtes a l'hora de llogar o comprar un habitatge sobre qui ha de pagar els subministraments, què fer si hi ha càrregues addicionals i rebuts impagats o a nom de qui ha d'anar la titularitat.

Qui ha de pagar els subministraments en un habitatge llogat? 

L'inquilí/na ha de fer-se càrrec de:

 • les despeses dels subministraments bàsics.
 • el lloguer de l'habitatge.
 • les reparacions que siguin necessàries, així com mantenir l'immoble en bones condicions.

La propietat està obligada a:

 • fer-se càrrec d'avaries o desperfectes pel pas del temps.

Segons la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), la titularitat dels subministraments ha de ser de la persona que lloga el pis. Si la titularitat queda a nom de la propietat i aquesta no paga, la persona arrendada podria patir un tall del subministrament.

RECORDEU: les empreses subministradores, l'obligació d'abonar les factures és de la persona titular del contracte del subministrament. 

Què s'ha de fer si ja hi ha un contracte a nom de la propietat o de persones que hi hagin viscut prèviament?

Si ja existeix el comptador individualitzat, cal sol·licitar el canvi de nom del contracte de subministrament preexistent. Per a fer-ho, únicament s'ha de facilitar a la comercialitzadora les vostres dades, les de l'anterior titularitat del contracte, el número de CUPS i aportar còpia del contracte d'arrendament. El canvi de titularitat és un tràmit gratuït, però és millor consultar amb la companyia per si existeixen deutes previs.

Què ha de fer la persona titular dels subministraments quan deixa el pis on vivia de lloguer?

Sempre és millor acordar amb la propietat com gestionar la baixa o el canvi de titularitat dels subministraments. Existeixen 3 possibilitats:

 • Esperar que el nou inquilí o la nova inquilina canviïn la titularitat dels subministraments, sempre que prèviament s'hagi acordat amb la propietat com es portaran a terme els pagaments del consum corresponent fins al dia de finalització del contracte. S'ha de tenir confirmat per la propietat, que sempre inclou en el contracte una clàusula respecte a la contractació nominal dels subministraments.
 • Acordar amb la propietat que torni a posar al seu nom els contractes si no té previsió de llogar el pis  immediatament a altres persones.
 • Donar de baixa els contractes existents, de manera que sigui la propietat o les noves persones inquilines les que tornin a donar-los d'alta, sent aquestes persones les que pagaran per a sol·licitar aquesta nova alta.

Com comprar un habitatge sense càrregues addicionals ni deutes de subministraments? 

Per no tenir sorpreses abans de comprar, feu els següents passos:

 • Sol·licitar en el Registre de la Propietat una nota simple en el qual apareix la titularitat de l'immoble així com les seves possibles càrregues o una descripció detallada.
 • Sol·licitar que la propietat aporti un certificat de la comunitat veïnal que està al corrent de pagament de totes les quotes. Aquest certificat s'ha de presentar obligatòriament en el moment de la compravenda, tret que es renunciï de forma expressa a aquesta informació.
 • És recomanable sol·licitar informació al servei d'Urbanisme de l'Ajuntament sobre si hi ha algun expedient de disciplina urbanística obert.
 • Demanar les últimes factures dels subministraments energètics per poder comprovar si estan al corrent de pagament. Per precaució, és recomanable fer constar a l'escriptura de compravenda que no hi ha deutes pendents de subministraments, i que, si n'hi ha, corresponen a qui els ha generat.

Què fer si la casa té deutes de subministraments?
En el cas de no haver fet una comprovació prèvia i, en conseqüència, trobar-se amb els deutes,  hi ha dues opcions per a solucionar el problema:

 • Canviar la titularitat dels subministraments: sol·licitar a la companyia canviar el nom del comptador. No obstant això, amb aquesta opció, la companyia pot reclamar l'abonament de l'import pendent abans de fer el canvi i s'assumeixen els deutes de l'anterior titularitat. 
 • Cancel·lar subministraments: es pot sol·licitar la baixa i tramitar una alta nova. Cal tenir en compte que, com s'ha de presentar butlletí nou, és possible que la instal·lació existent pugui no ajustar-se a la normativa vigent i calgui fer reparacions. En aquest cas, es pot estar un temps sense subministrament, mentre es tramita l'alta.

RECORDEU: Els deutes per subministraments són personals. Són de qui realitza el consum. Les companyies no haurien de reclamar l'import impagat ni a la persona titular de l'immoble ni a l'arrendatària, si no han fet aquesta despesa. Si això es produeix, consulteu amb l'Oficina de Consum.

Què pot fer la propietat si l'empresa energètica li sol·licita el pagament del deute generat per la persona que li ha llogat el pis?

Pot demostrar a la comercialitzadora que el deute no és seu, presentant la següent documentació:

 • fulla del padró
 • còpia del contracte de lloguer
 • clàusula d'alta de subministraments en el contracte de lloguer

Si la comercialitzadora continua reclamant l'abonament dels deutes, s'ha de presentar una reclamació a atenció al client de la companyia subministradora i posteriorment acudir a les oficines d'atenció al consumidor. D'aquesta manera es pot intentar negociar amb la companyia que no es cobrin aquests consums.

RECORDEU: És molt important que els subministraments es posin a nom de qui viu a l'habitatge per tal d'evitar aquests problemes.