Sota el paraigua de la legislació vigent i tenint l'obligatorietat de desenvolupar mesures que garanteixin el dret d'accés a l'habitatge, des del nostre servei tenim com a objectiu promoure serveis i actuacions integrals que permetin portar a terme les polítiques socials  previstes en l'àmbit municipal i que van dirigides a la ciutadania en general i en especial a aquelles persones que es trobin en situació de risc d'exclusió residencial o de vulnerabilitat energètica.

En cas de desnonament:

Què he de fer si rebo un ordre de desnonament?

 1. Demanar un advocat d'ofici al Servei d'Orientació Jurídica
  (Cal demanar cita prèvia al telèfon 937332410)
 2. Paral·lelament, demanar cita prèvia als Serveis Socials Municipals
  (A través del 010 o bé al web: citaprevia.terrassa.cat o amb l'app Sense Esperes)
 3. Presentar una instància de sol·licitud d'intermediació a l'oficina d'intermediació hipotecària i d'endeutament per lloguer (OFIMEH-LL) de l'Ajuntament de Terrassa
  (Per internet a la Seu Electrònica o presencialment amb citat prèvia)

Quina documentació necessito per presentar al instància?
En cas d'execució hipotecària:

 • Document d'identitat de la persona o persones titulars de l'habitatge
 • Demanda judiacial presentada per l'entitat financera, si és el cas
 • Escriptura de compra-venda o de transmissió de la finca i de la hipoteca concedida
 • Situació de la hipoteca: quantitat inicial, quantitat pendent, quota mensual, periode pendent, darrer rebut pagat
 • Autoliquidació d'intermediació al sservei de Polítiques Socials d'Habitatge i consulta de dades a altres administracions públiques
 • Certificat d'inscripció del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i de les prestacions que perceben les membres de la unitat familiar que estan a l'atur
 • Ingressos de tots els membres de la unitat familiar, concretant la font d'ingressos: per treball, per prestació temporal de RMI, pesnionistes, pensions compensatòries, pensions alimentàries...
 • Dades de l'entitat financera: oficina, adreça i telèfon

En cas de desnonaments per lloguer: 

 • Document de identitat de la persona o persones llogateres de l'habitatge
 • Demanda Judial presentada pel propietari, si és el cas
 • Contracte de lloguer
 • Llibre de Família
 • Certificat de reconeixement de discapacitat, si és el cas
 • Ingressos de tots els membres de la unitat familiar, concretament la font d'ingressos: per treball, per prestació temporal de RMI, pensionistes, pensions compensatòries, pensions alimentàries...
 • Sentència de separació i/o divorci, si és el cas