El Programa de Govern 2019-2023 preveu l'elaboració i implementació d'un Pla Director de Comunicació Municipal que defineixi l'estratègia i les línies d'actuació en l'àmbit de la comunicació des de la perspectiva d'un nou model de ciutat.

La redacció del Pla Director de Comunicació Municipal té com a objectiu principal adaptar l'estratègia comunicativa de l'Ajuntament de Terrassa als nous models i canals de comunicació digitals per garantir l'accés de la ciutadania al conjunt d'accions, productes i serveis municipals potenciar la percepció de l'Ajuntament com una única organització.

Es tracta d'un document que pretén orientar, coordinar i potenciar la comunicació municipal a través d'una estratègia de comunicació digital i alinear-la amb els objectius del Govern Municipal, sota la premissa d'integrar tots els recursos i serveis existents al conjunt de l'organització per tal de potenciar la comunicació municipal.

El Pla Director de Comunicació Municipal integra els principis i valors recollits en el Programa de Govern 2019-2023: inclusió, diversitat, igualtat, capacitats diverses, sostenibilitat, transparència, participació, innovació, drets humans, llibertats, qualitat democràtica, solidaritat...

Pla Director de Comunicació Municipal