En un entorn on les ciutats evolucionen a partir de l'explosió de les tecnologies Smart, s'incorpora la necessitat d'establir els fonaments de l'estratègia que dirigeixin les nostres actuacions a l'assoliment dels objectius principals.

L'Ajuntament de Terrassa aplica des de fa anys accions i polítiques que la configuren com a "ciutat intel·ligent", especialment en l'àmbit de les noves tecnologies, l'energia, medi ambient i la mobilitat. Les accions empreses fins ara, així com el Pla Director, volen ser el marc de referència per a convertir a la ciutat en una Smart City coherent amb els seus valors.

La vigència del Pla es defineix per al període 2015-20, en coincidència amb l'estratègia europea de creixement establerta al programa Horitzó 2020. 

Aquest Pla Director té com a objectius:

  • Establir un marc de referència per a definir el concepte de Smart City
  • Definir la missió i visió pròpies de Terrassa com a ciutat intel·ligent
  • Determinar els objectius estratègics dins dels diferents àmbits d'actuació i projectes en curs

Pla Director Smart City Terrassa